ใครคือครูครูคือใครในวันนี้       ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล

ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์                ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน

       ครูคือผู้นำทางความคิด            ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน

ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร                   ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน

       ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์    ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน

 ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์                  มีดวงมาลย์เพื่อมวลชนใช่ตนเอง

      ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่          สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง

สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง         ขอมอบเหลงนี้มาบูชาครู

                                                           ( เนาวรัตน์    พงษ์ไพบูลย์ )