รูปแบบของการศึกษา

การศึกษาในโรงเรียนหมายถึง

รูปแบบของการศึกษา

ศาสตร์จารย์  ดร.  วิจิตร  ศรีสะอ้าน  ให้ความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของการศึกษา  ดังนี้

1.  การศึกษาในโรงเรียน  หมายถึงการศึกษาในสถาบันการศึกษาเช่น  โรงเรียน  วิทยาลัย  สถาบัน  มหาวิทยาลัย  เป็นแบบของการจัดการการศึกษาที่รู้จักกันโดยทั่วไปเป็นการจัดการศึกษาที่มีระเบียบแบบแผนเป็นมาตรฐานแน่นอน

2.  การศึกษานอกโรงเรียน  หมายถึงการศึกษาที่จัดให้นอกเหนือจากการศึกษาในโรงเรียนซึ่งอาจดำเนินการโดยหน่วยงาน  หรือสถาบันต่างๆ  ที่ไม่ใช่สถาบันทางการศึกษาตามปกติแต่อาจใช้สถานที่ของสถาบันการศึกษาก็ได้  ลักษณะการจัดมีทั้งแบบที่จัดอย่างมีระเบียบแบบแผน  หรือกึ่งระเบียบแบบแผน  ไม่กำหนดอายุหรือพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนเอาไว้แน่นอนอย่างของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน  เช่น  การศึกษานอกระบบโรงเรียนเช่น  การศึกษาผู้ใหญ่ศูนย์ฝึกอาชีพเคลื่อนที่  การจัดที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  เป้าหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนและเพิ่มพูนความรู้แก่ผ้ประกอบอาชีพอยู่แล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วันดี ภิญญมิตร์ความเห็น (0)