อัญเชิญธงชาติไทยด้วยใจรัก          ดวงใจภักดิ์แด่แผ่นดินถิ่นสยาม

สากลโลกกล่าวลือระบือนาม          ทั่วเขตคามแซ่ซร้องร้องอวยชัย

เป็นศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ       เป็นโอภาสส่องใจยิ่งสิ่งไหน

เป็นบ่อเกิดสามัคคีมีวินัย               หลอมดวงใจไทยให้มั่นนิรันดร

แดงคือชาติปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่อง   ขาวประเทืองเรืองจำรัสประภัสสร

คือสถาบันพุทธศาสน์พระชินวร      คำสั่งสอนควรค่ารับประดับใจ

สีน้ำเงินคือองค์มหากษัตริย์           พระขจัดทุกข์ไทยให้ผ่องใส

พระเป็นพ่อหลวงปวงชาวไทย        ถวายชัยให้พระองค์ทรงพระเจริญ

สามสถาบันนี้มีค่าล้น                   ขอผองชนแซ่ซร้องร้องสรรเสริญ

ประกาศให้โลกรู้ไทยจำเริญ           ขอเชื้อเชิญประกาศกล้าข้าคือไทย