การประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน

           

วันนี้ ขอประชาสัมพันธ์งานวิจัยงานใหญ่งานหนึ่งที่จัดโดยคุรุสภาเนื่องในโอกาส วันครูโลก ประจำปี 2548 ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2548 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ การประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการทำวิจัย ในชั้นเรียนแก่ครู เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อ การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และสนับสนุนการรวมกลุ่มของครูนักวิจัยให้เป็นเครือข่ายการวิจัยที่เข้มแข็ง และสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่ายิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต   กิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย วันที่ 5 ตุลาคม 2548 เวลา 09.00 - 11.00 น. พิธีเปิดการประชุม วิชาการ  พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีและบรรยายพิเศษ โดย ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ประธานกรรมการคุรุสภา เวลา 11.00 - 12.00 น. อภิปราย เรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดำเนินรายการ โดยนารากร  ติยายน ซึ่งถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ITV
          เวลา 13.00 - 14.30 น. บรรยายพิเศษ  เรื่อง  “การสังเคราะห์งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโดย ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย เวลา 15.00 - 16.30 น. ล้อมวงเรียนรู้กับครูนักวิจัย โดยนักวิชาการชั้นนำ 4 เรื่อง 4 ห้อง ซึ่งเป็นการประชุมกลุ่มย่อยในลักษณะสัมมนาโต๊ะกลม
          วันที่ 6 ตุลาคม 2548 เวลา 09.00 -10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่องรวมพลังเครือข่ายครูนักวิจัยโดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการคุรุสภา เวลา 10.30 - 16.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัย ในชั้นเรียนของครู 75 เรื่อง 8 ห้อง ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  เวลา 16.00 พิธีปิดการประชุมโดยนายองค์กร อมรสิรินันท์ รองเลขาธิการคุรุสภา นอกจากนี้บริเวณงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบแผ่นป้ายจำนวน 26 เรื่องด้วย 
          ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งนี้ ส่งแบบแสดงความจำนงการเข้าร่วมประชุม ทางไปรษณีย์ เท่านั้น ส่งได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2548 ติดต่อได้ที่ คุณลักขณาพร โทร. 0 2281 4843, คุณวิภา โทร. 0 9921 3837 และคุณกรรณิการ์ โทร. 0 1628 8525
          ผมเห็นว่างานนี้เป็นงานสำหรับครูที่รักงานวิจัยในชั้นเรียนจริงๆจะได้มีเวทีแสดงผลงานของตนและยังจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูท่านอื่นๆ และร่วมกันทำวิจัยในชั้นเรียนให้มากๆ เมื่อครูแต่ละคนสร้างงานวิจัยในชั้นเรียนคนละชิ้นจะเป็นจิ๊กซอร์ที่จะปูพื้นฐานการพัฒนาการศึกษาของไทยให้เข้มแข็ง มีคุณภาพต่อไป
        จึงขอเชิญชวนคุณครูทุกท่านถ้ามีเวลาไปร่วมงานนี้กันเถอะ งานใหญ่ๆอย่างนี้มีไม่บ่อยนักนะครับ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยและพัฒนาความเห็น (0)