ผู้ประกอบอาชีพครู   

            ความหมายที่ชัดเจนของผู้ประกอบวิชาชีพครู  หมายถึง " บุคลากรวิชาชีพอย่างหนึ่งซึ่งจ้างไว้ทำหน้าที่หลักในการสอนนักเรียนหรือนักศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน  อาจสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการฝึกหัดครูหรือสถานศึกษาอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติขั้นต้นของความเป็นครู"      

            หลักกัลยาณมิตรและหลักธรรมอื่น ๆเช่น

           1. หมั่นขยันและอุตสาหกรรมและพากเพียร

           2. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ

           3. หนักแน่น อดทนอดกลั้น

           4. รักษาวินัยอยู่ในระเบียบแบบแผน

           5. ปลีกตัวปลีกใจต่อความสะดวกสบาย