วิชาชีพครู

ผู้ประกอบวิชาชีพครู

                                                    ผู้ประกอบอาชีพครู   

            ความหมายที่ชัดเจนของผู้ประกอบวิชาชีพครู  หมายถึง " บุคลากรวิชาชีพอย่างหนึ่งซึ่งจ้างไว้ทำหน้าที่หลักในการสอนนักเรียนหรือนักศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน  อาจสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการฝึกหัดครูหรือสถานศึกษาอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติขั้นต้นของความเป็นครู"      

            หลักกัลยาณมิตรและหลักธรรมอื่น ๆเช่น

           1. หมั่นขยันและอุตสาหกรรมและพากเพียร

           2. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ

           3. หนักแน่น อดทนอดกลั้น

           4. รักษาวินัยอยู่ในระเบียบแบบแผน

           5. ปลีกตัวปลีกใจต่อความสะดวกสบาย     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมาน ไกรทัตความเห็น (1)

ด.ญ.ชนกภัทร
IP: xxx.173.110.201
เขียนเมื่อ 

ข อ บ คุ ณ ม า ก น ะ ค ะ ที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล

ดี ม า ก เ ล ย ค ะ ท่ ายั ง ไ ง แ ล้ ว

ข อ ยื ม ข้ อ มู ล นี้ ไ ป ส่ ง คุ ณ ค รู ด้ ว ย น ะ ค ะ