ครูที่แท้

ครูที่แท้มีอยู่ในโลกไม่น้อยเลย

     ในโลกปัจจุบันการได้พบครูที่แท้น้นเป็นเรื่องท่ยากเหลือเกิน เพราะในโลกท่เต็มไปด้วยความปลิ้นปล้อนหลอกลวงตลบตะแลงเช่นปัจจุบันนี้ ครูที่แท้  ต้องมุ่งหน้าฝึกฝนตนเองเนื่องจากคุณค่าท่มีอยู่ในตัวครู ครูที่แท้มีอยู่ในโลกไม่น้อยเลยจึงต้องเลือกท่จะค้นพบครูท่แท้จริงในสถานที่ทำงานหรือในชุมชนท้องถิ่นของเรา  ดังนั้นการเป็นครูที่แท้จริงไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลไหนๆก็สามารถจะท่ค้นหาได้โดยง่ายแต่การเป็นครูที่แท้จริงนั้นจะต้องเป็นทั้งร่งกายและจิตใจจึงจะได้ชื่อว่าเป็นครูที่สมควรยกย่องชมเชย
    มีคนอยู่มากมายที่ต้องการแค่สอนนักเรียนไปวันๆโดยไม่คำนึงถึงว่าสอนไปแล้วนักเรียนจะได้อะไรไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมที่เจริญรุ่งเรืองได้อย่างแท้จริง  ดังนั้นการเป็นครูที่มีกัลยาณมิตรท่แท้จริงนั้นจะต้องมีใจรักที่จะอบรมสั่งสอนนักเรียนให้ได้ความรู้อย่างจริงจัง ต้องอุทิศเวลาให้กับการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อจะนำมาใช้สั่งสอนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีความรอบรู้ในสาระการเรียนรู้ในสาขาวิชาการต่างๆได้ดี
     การเป็นผู้ที่จะต้องการให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถนั้นครูที่แท้จริงจะต้องอุทิศเวลาเสียสละเวลาให้กับการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน janruangkasemความเห็น (0)