ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้
- เจตคติของผู้บริหาร  ครู  และชุมชน
-การบบริหารจัดการเป็นทีม  วางแผนรัดกุม
-ความร่วมมือของชุมชน  และแหล่งเรียนรู้
-กิจกรรมหลากหลาย  และเหมาะสมกับสถานการณ์
การเรียนรู้ตามวิธีการในระบบ
-รู้เนื้อหา
-รู้คุณค่า
-รู้แล้วลืมเพราะรู้ผิวเผิน
ในโลกแห่งความเป็นจริงคนทุกคนสามารถเป็นครูได้  คนไม่เก่ง  ฉลาด  รู้หนังสือ  ไม่รู้หนังสือ  ยากดีมีจน  สัตว์  ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  เหตุการณ์  ดิน  ฟ้า  อากาศ   ความผิดหวัง  ความรัก  ความซึ้ง  เหล่านี้คือครูในมหาวิทยาลัยชีวิต
คุณสมบัติของผู้เป็นครูที่เด็กต้องการในยุคปัจจุบัน
1. มีความเมตตากรุณาอย่างแท้จริง
2.มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อศิษย์ตลอดชีวิต
3.มีความซื่อตรงต่ออุดมคติของความเป็นครู
4.อดทนและเสียสละ  ไม่เห็นแก่ตัว
5.เป็นเสมือนประภาคารและดวงประทีปของศิษย์
6.เป็นตัวอย่างที่ดีต่อศิษย์