การจัดอบรมความรู้เรื่อง PMQA ซึ่งมีกำหนดการอบรมบุคลากรของสถาบัน 100% จำนวน 3 รุ่น เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและข้อกำหนดของตัวชี้วัด กพร. เรื่องการบริหารจัดการภาครัฐนั้น ดิฉันได้เคยบันทึกไว้ใน http://gotoknow.org/blog/biisoha/41402 ซึ่งการอบรมในวันที่ 4 ส.ค. 2549 มี 2 รุ่น ในภาคเช้าและภาคบ่าย ดิฉันไม่ได้เข้ารับฟัง เนื่องจากมีภาระรับผิดชอบหลักสูตร Competency Workshop  ของสถาบัน ดังนั้น ในวันที่ 28 ส.ค. 2549 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของการปูพื้นความรู้เบื้องต้น ดิฉันจึงตั้งใจเข้ารับฟังการอบรมอย่างเต็มที่ และก็ได้ความรู้ รวมทั้งทราบข้อกำหนดในการดำเนินงานของ PMQA มากขึ้น (ลดเวลาในการไปศึกษาข้อมูลด้วยตนเองไปได้เยอะมากเลยค่ะ)

 

          เรื่องความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรต้องถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆ ตามที่ได้ทราบข้อมูลจากคุณสิริพร มาก่อนแล้ว 

 

          ในปีงบประมาณ 2550 ตัวชี้วัดนี้จะเป็นตัวที่ กพร. ให้ความสำคัญ ซึ่งเราต้องมีการเตรียมแผนการดำเนินงานให้รัดกุมและดำเนินการตามแผนตั้งแต่เนิ่นๆ โชคดีที่เรามี คุณสิริพร มาช่วยรับผิดชอบและประสานงานในเรื่องการดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ต่อไป

 

          สำหรับภาระงานที่ยังเหลืออยู่ในปีงบประมาณ 2549 นี้ คือ การอบรมหัวหน้างานและรองหัวหน้างานที่ต้องเป็นผู้ตอบแบบประเมินตนเอง ได้กำหนดวันอบรมไว้ คือ วันที่ 12 ก.ย. 2549 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชัชลินา ตึก 1 ชั้น 2 ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมจะได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งค่ะ