วันนี้มีการกำหนดเรื่องการเรียน ระเบียบการส่งการบ้าน การเรียน การสร้าง web site เพื่อส่งงาน การจัดรูปแบบคะแนน
1. Participation            15%
2. Home Works            60%
3. Final Examination    25%