Learning Organization

CKO Science, CMU.
องค์กรแห่งการเรียนรู้

       ความหมายที่เข้าใจง่ายๆ เกี่ยวกับ Learning Organization  มีดังนี้

       Dr. Peter  Senge  (1990) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ไว้ในหนังสือ  The  Fifth  Discipline : The  Art  and  Practice of The  Learning  Organization  โดยได้เสนอองค์ประกอบหลักของ  Learning  Organization   ไว้  5  ประการดังนี้
   
    Personal  mastery 
    หมายถึง  ความรอบรู้แห่งตน  ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของบุคคล  หรือไฟแรงใฝ่รู้ควบคู่ด้วยศักยภาพของบุคคล ประกอบด้วย  มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  มีความมั่นใจในตนเอง  พัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  และขยายขอบเขตเชื่อมโยงเข้าสู่ระดับงานที่สูงขึ้นในองค์การ          

    Mental  model           หมายถึง แบบจำลองความคิด  การพัฒนากรอบ ความคิด  หรือการรับรู้ภาพลักษณ์โลกรอบตัวอย่างถูกต้อง เป็นการค้นหาความกระจ่างชัด  การจำแนก  ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น  การทำความเข้าใจและการแปลความหมายเพื่อการตัดสินใจและการกระทำของบุคคล     

     Shared  vision         การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน  หรือการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนทั้งองค์การ     สมาชิกทุกคนต้องได้รับการพัฒนาให้มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การเพื่อให้เกิดพลังและแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน  และนำพาองค์การไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในที่สุด


    Team  learning         การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม......เกิดจากสมาชิกในทีมมีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยกัน  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล  ความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาความรู้  และเกิดการแตกแขนงความคิดจากแหล่งความรู้หลักคือ  Tacit  knowledge,  Explicit  knowledge,  และ  Embedded  knowledge


      System  thinking       การคิดอย่างเป็นระบบ......คือความสามารถในการมองแบบองค์รวม  (Holistic) สามารถวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของปัจจัยต่างๆ  รวมทั้งวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง  โดยต้องตระหนักว่าทุกหน่วยขององค์การมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ผลของการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบใดๆจะส่งผลให้องค์ประกอบอื่นๆหรือหน่วยงานอื่นๆเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน
   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศัพท์เทคนิคบางคำ

คำสำคัญ (Tags)#แลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 47791, เขียน: 02 Sep 2006 @ 13:02 (), แก้ไข: 10 May 2012 @ 00:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)