โรงเรียนที่มีบริเวณกว้าง มีสนามหญ้า มีสวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร แหล่งเรียนรู้เหล่านี้ เราสามารถนำมาใช้เป็นสำหรับศึกษาความสัมพันธ์หรือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต การนำนักเรียนสำรวจและศึกษาสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติ จะทำให้นักเรียนซามบซึ้งและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศที่นักเรียนอาศัยอยู่ ก่อนนำนักเรียนศึกษารอบ ๆ บริเวณโรงเรียนนั้น ครูมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

       1.สำรวจบริเวณที่นักเรียนจะไปศึกษา โดยครูต้องเก็บข้อมูลในบริเวณดังกล่าวอย่างละเอียด

       2. กำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นการศึกษาความรู้พื้นฐานในการแสวงหาความรู้ก่อนออกสำรวจ พร้อมทั้งกิจกรรมที่จะดำเนินการ ให้ชัดเจน

       3. แบ่งกลุ่มนักเรียนสำรวจเป็นกลุ่มย่อยและวางแผนการทำงานกลุ่มก่อนออกสำรวจ

         จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ ชีววิทยากับธรรมชาติได้อย่างแท้จริง