โรงเรียนห้องสอนศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนที่มีบุคลากรที่มีความสามารถมากในด้านต่าง ๆ