ความสำเร็จในการสอนของข้าพเจ้า การเรียนการสอนในปัจจุบันครูจะต้องมีเทคนิคหรือมีทักษะในการสอน ครูจะต้องมีการจัดเตรียมการเรียนการสอน ต้องรู้จักดำเนินการสอนให้บรรยากาศในห้องเรียนชวนให้ผู้เรียนอยากจะเรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนตั้งไว้ ดั้งนั้นความสำเร็จในการสอนของข้าพเจ้าส่วนใหญ่จะเป็นวิชา เคมี ข้าพเจ้าจะสอนให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ทุกคนจะต้องค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ แล้วนำความรู้เหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนหรือทำความเข้าใจให้ตรงกัน จากนั้นผู้เรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงโดยทำการทดลองเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นและจดจำเนื้อหาหรือความรู้ได้อย่างคงทน นอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนรู้จักวางแผนต่างๆ ดังนั้นความสำเร็จในการสอนของข้าพเจ้าคือ ผู้เรียนรู้จักวางแผนในการทดลองตลอดจนรู้จักแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น แล้วผู้เรียนจะได้นำวิธีหรือกระบวนการเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ