การเรียนชีววิทยาให้สนุกครูจะต้องเก่งในการตั้งคำถาม ถามให้นักเรียนเกิดการคิดและอยากหาคำตอบและ ให้เชื่อมโยงกับความรู้เดิมของนักเรียน เมื่อนักเรียนอยากรู้ก็จะเกิดการตั้งปัญหา ตั้งสมมุติฐาน และทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานนั้น เนื้อหาหรือสถานการณ์ที่ครูตั้งขึ้นต้องสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน และการทดลองหรือคำถามนั้นต้องท้าทาย ทำให้นักเรียนอยากหาคำตอบด้วยตนเอง