ในความคิดเห็นของข้าพเจ้ามีความเห็นว่าวิชาโครงงานเป็นรายวิชาที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นหาความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง ในเรื่องการผลิตชิ้นงาน โดยให้มีการศึกษาหลักการ และวิธีการเกี่ยวกับโครงงานที่เลือก รู้จักวิเคราะห์วางแผน ลงมือผลิตชิ้นงาน และปรับปรุงการทำงานเพื่อให้ทำงานได้ถูกต้องตามกระบวนการ ประหยัด ปลอดภัยและได้ชิ้นงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในกระบวนการเรียนการสอนได้ใช้ทักษะกระบวนการ และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการโดยที่เน้นในเรื่องของการฝึกภาคปฎิบัติให้มาก