ขุมความรู้  (Knowledge  Asset )

แหล่งข้อมูล/ สอบถาม

ตัวอย่างประสบการณ์/ เรื่องเล่า

ประเด็นความรู้ที่ได้

ชื่อ นาย ทินกร 

สถิตเจริญกุล

 

โรงเรียนห้องสอนศึกษา  .จองคำ  .เมือง  .แม่ฮ่องสอน

 

      การเรียนการสอนวิชาดนตรีโรงเรียนห้องสอนศึกษาในปัจจุบัน   ตัวผมเองมีประสบการณ์ที่ประทับใจอยู่เรื่องหนึ่ง  โดยจุดเริ่มต้นก็คือ เจอปัญหาในการสอนอยู่พอสมควร  เพราะที่นี่วิชาศิลปะไม่ใช้หนังสือเรียนที่กรมวิชาการรับรอง  ครูต้องเป็นผู้จัดหน่วยการเรียนรู้  และเนื้อหาสาระขึ้นมาเอง  ส่วนนักเรียนก็ได้ความรู้จากที่ครูอธิบายและการจดบันทึกจากบนกระดานหรือใบความรู้ที่ครูจัดให้  ส่วนในเรื่องการฝึกปฏิบัตในคาบไม่ต้องพูดถึง เพราะถ้าเกิดฝึกปฏิบัติในคาบแล้ว  เกรงที่จะไปรบกวนห้องใกล้เคียง    ปัญหานี้ไม่ใช่เกิดกับการเรียนการสอนระดับมัธยมเท่านั้น  แต่เกิดปัญหากับระดับอุดมศึกษาก็มี  เช่นที่  .ราชภัฏเชียงราย  ซึ่งเพื่อนผมก็เล่าให้ฟังเช่นกัน   ปัจจุบันผมเลยให้นักเรียน  เรียนแต่ทฤษฏี   และก็หนีไม่พ้นการปฎิบัติ  โดยเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีที่มีเสียงเบาที่สุด  เช่น ในระดับชั้น  .2 ใช้การเป่าขลุ่ย  เริ่มจากเรียนทฤษฏีดนตรีสากลเบื้องต้น  และเน้นการฝึกอ่านโน้ตสากลให้เป็น  แล้วคัด  หรือจดบันทึกโน้ตเพลงกลับไปฝึกที่บ้าน  ถ้าเป่าได้แล้วค่อยจับคู่มาสอบทีละ2-3 คนเพื่อแก้ปัญหาเสียงดังรบกวนห้องข้างๆ  ส่วน  .3  ก็เช่นเดียวกัน  แต่ชั้นม.3  จะเสริมการฝึกปฏิบัติกีตาร์เบื้องต้น  โดยเมื่อนักเรียนเริ่มเป็นแล้วก็ให้มาสอบในวันเสาร์และอาทิตย์ 

     โดยสรุปแล้ว  การเรียนการสอนวิชาดนตรีของผมนั้น  ต้องปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์  หรือสภาพแวดล้อมพอสมควร  แต่ก็ท้าทายกับความสามารถที่ต้องผลิกแผลงวิธีของครูผู้สอนให้เข้ากับอยู่เสมอ