การสอน

  ติดต่อ

  ศิลปะกับชีวิต  

      การสอนศิลปะพื้นฐาน ตามหลักสูครสถานศึกษา ซึ่งมี 3 สาระ คือ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนสามารถ นำความรู้พื้นฐานที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เน้นความรับผิดชอบ มีวินัย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

     จากประสบกาณ์การสอนมา พบว่านักเรียนส่วนน้อย ยังมีปัญหาในการเรียน เช่น ขาดความรับผิดชอบ ได้แก้ไขปัญหาการเรียนการสอน โดยสร้างความคระหนัก ให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ใช้สื่อการสอนที่ไม่ต้องซื้อหา ใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงตวามสามารถอย่างอิสระ ส่งเสริมนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลงานเข้าประกวด ในระดับต่าง ๆ อย่างสมำเสมอ ให้ข้อเสนอแนะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลปะพื้นฐาน

หมายเลขบันทึก: 47758, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:47:19+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #โรงเรียบนห้องสอนศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

   พยายามปรับปรุงแก้ไข ให้กำลังใจนักเรียนอย่างสมำเสมอ และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกทั้ง 3 สาระ