GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การสอน

ศิลปะกับชีวิต

      การสอนศิลปะพื้นฐาน ตามหลักสูครสถานศึกษา ซึ่งมี 3 สาระ คือ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนสามารถ นำความรู้พื้นฐานที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เน้นความรับผิดชอบ มีวินัย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

     จากประสบกาณ์การสอนมา พบว่านักเรียนส่วนน้อย ยังมีปัญหาในการเรียน เช่น ขาดความรับผิดชอบ ได้แก้ไขปัญหาการเรียนการสอน โดยสร้างความคระหนัก ให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ใช้สื่อการสอนที่ไม่ต้องซื้อหา ใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงตวามสามารถอย่างอิสระ ส่งเสริมนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลงานเข้าประกวด ในระดับต่าง ๆ อย่างสมำเสมอ ให้ข้อเสนอแนะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 47758
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

   พยายามปรับปรุงแก้ไข ให้กำลังใจนักเรียนอย่างสมำเสมอ และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกทั้ง 3 สาระ