การสอนศิลปะพื้นฐาน ตามหลักสูครสถานศึกษา ซึ่งมี 3 สาระ คือ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนสามารถ นำความรู้พื้นฐานที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เน้นความรับผิดชอบ มีวินัย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

     จากประสบกาณ์การสอนมา พบว่านักเรียนส่วนน้อย ยังมีปัญหาในการเรียน เช่น ขาดความรับผิดชอบ ได้แก้ไขปัญหาการเรียนการสอน โดยสร้างความคระหนัก ให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ใช้สื่อการสอนที่ไม่ต้องซื้อหา ใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงตวามสามารถอย่างอิสระ ส่งเสริมนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลงานเข้าประกวด ในระดับต่าง ๆ อย่างสมำเสมอ ให้ข้อเสนอแนะ