ครู  เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝันอยากจะเป็นตั้งแต่เรียนหนังสือในระดับมัธยมศึกษา พอเรียนในระดับมหาวิทยาลัยข้าพเจ้าก็เลือกที่จะเรียนวิชาครู  ข้าพเจ้าเริ่มรับราชการครูในปี  2544  เป็นระยะเวลา  6  ปีแล้ว  ซึ่งข้าพเจ้าก็พยายามตั้งใจที่จะอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีความรู้  ตลอดเวลาที่ทำการสอน ข้าพเจ้าได้พยายามค้นหาวิธีการสอนที่แปลกใหม่  มีข่าวที่ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน นำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้  มีการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง รูปแบบการสอนตลอดเวลา  บางครั้งก็มีบ้างที่ข้าพเจ้าตั้งใจนำความรู้มาสอนนักเรียนในห้องแล้วไม่ประสบผลสำเร็จในด้านการสอน เช่น  นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน  นักเรียนเข้าห้องเรียนสาย  นักเรียนโดดเรียน  ข้าพเจ้าก็พยายามคิดค้นหาวิธีการสอนแบบต่างๆ  เพื่อพัฒนาในด้านการสอนของตนเองและเทคนิคการสอนรูปแบบที่นำเนื้อหาแต่ละวิชามาบูรณาการเข้ากับเนื้อหาวิชาสังคมจะทำให้นักเรียนเกิดความสนุก  ไม่เบื่อ  และตั้งใจเรียนมากขึ้น 
 การสอนนักเรียนให้ได้รับความรู้ในวิชาสังคม  และนักเรียนก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าภูมิใจเพราะข้าพเจ้าถือว่าได้ตั้งใจพยายามนำความรู้ของตนเองมาสอนให้นักเรียนได้รับความรู้  เป็นการพัฒนาบุคคลากรเด็กเพื่อที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป