เมื่อก่อนสอนฟิสิกส์  ลูกศิษย์ตกเยอะ ก็มาคิดใหม่ว่าใครที่เข้ามาเรียน
สมำเสมอ ไม่ควรมีความรู้เป็น 0 จึงเริ่มต้นด้วยการให้คะแนนทุกอย่าง
ที่เป็นผลงานของลูกศิษย์ ตั้งแต่สมุดจดบันทึก  รายงานการทดลอง
เวลาเรียน เมื่อมีการสอบ เปิดโอกาสให้สอบแก้ตัวทุกครั้ง คะแนน ก็
นำเสนอให้นักเรียนได้รับทราบ รู้ผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง ได้ว่าผล
การเรียนสุดท้ายจะอยู่ในระดับใดที่  ผ่านมาปัญหาเรื่องลูกศิษย์ ติอ 0
ติอ ร  ติด  มส. ไม่ค่อยมี  เคยมีอยู่คนเดียว  แต่ตายไปแล้ว  (สำหรับวิธี
นี้คงไม่เหมาะ  สำหรับครูที่เข้มข้นทางวิชาการ  แต่สำหรับผล  มันน่า
จะดี  สำหรับการแสดงน้ำใจต่อกันระหว่างศิษย์กับครู)