ในการสอนวิชาอาหารและโภชนาการ ได้พบว่า นักเรียนมีความสนใจในการ   ประกอบอาหาร ขนมต่าง ๆ กันมาก โดยเฉพาะขนมเตาอบ นักเรียนไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้ได้จากครอบครัวในชีวิตประจำวัน เนื่องจากติดขัดทั้งเรื่องความรู้ และอุปกรณ์ เช่น เครื่องผสมอาหาร และเตาอบ ซึ่งไม่มีทุกครัวเรือน เมื่อได้จัดการเรียนการสอนการทำขนมเตาอบแล้ว นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และสามารถทำขนมเตาอบได้เป็นอย่างดี  นักเรียนสามารถทำขนมเตาอบตามตำราต่าง ๆ ได้เพราะการทำขนมเตาอบจะต้องชั่ง ตวงตามสูตร ไม่เหมือนกับการทำอาหาร เมื่อนักเรียนได้รับการฝึกทำจนเกิดความชำนาญ เกิดความคิดสร้างสรรค์แล้ว นักเรียนมาสารถนำไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในสถาบันที่สูงขึ้นต่อไป โดยมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นแล้ว