ในช่วงชีวิตหนึ่งของคน ทุกคนล้วนต้องการโอกาส... โอกาสของการเริ่มต้น, โอกาสสร้างเสริม, โอกาสปรับปรุง,และโอกาสที่จะได้รับกำลังใจ เด็กนักเรียนเองก็เช่นกัน การหยิบยื่นโอกาสที่เหมาะสมกับความสามารถของเขา เพื่อให้เขาพัฒนาความสามารถ และการให้โอกาสของเขาเพื่อการปรับปรุงตนเองเมื่อเขาทำผิดพลาดไป ...เท่านี้ก็คงดีที่สุดของการเป็นครู