ถ้าเห็นภาพของครูแนะแนวโรงเรียนห้องสอนศึกษาที่ดูจะรีบเร่งและวุ่นวายนั้น  หลายคนอาจสงสัยว่า นี่ใช่รูปแบบและบุคลิกของครูแนะแนวที่ควรจะเป็นหรือเปล่า  อาจไม่ใช่บุคลิกนุ่มนวล  อบอุ่นชวนให้อยากพูดคุยด้วย  หรือดูสงบ นิ่ง เย็น สวยงาม
ตอนที่เรียนเพื่อจะมาเป็นครูแนะแนวนั้น  ตั้งใจว่าจะเป็นครูแนะแนวที่ดี  ที่อบอุ่น เหมือนกับความประทับใจที่มีต่อครูแนะแนวคนแรกที่รู้จัก ชื่ออาจารย์จิตติมา  วิริยวัฒน์ ครูแนะแนวโรงเรียนสตรีวิทยา  โรงเรียนที่ได้ให้ความรู้   เป็นที่เกิดของแรงบันดาลใจ และความเป็นตัวตนจนมาเป็นครูแนะแนวถึงทุกวันนี้      แต่สำหรับการเป็นครูแนะแนวของโรงเรียนห้องสอนศึกษา   เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นตามสภาพจริงของงานบริการนักเรียน 1,200 คนต่อครูแนะแนว 1 คน  ที่ต้องทำทุกอย่างให้ทันกับปริมาณงานที่เข้ามา  ให้ทันกับเวลาที่ถูกกำหนด  ให้ทันกับความต้องการของผู้รับบริการ  และอย่างมีคุณภาพด้วย   อะไรที่มีในแนะแนวจึงเป็น  พลังใจ  พลังกาย และพลังความรู้  ยึดแนวทางปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกำลังใจอยู่เสมอ