การเรียนการสอนของผมนั้นนักเรียนจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการลงมือปฎิบัติจริงจากสิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวเองและมีอยู่มากมาย เช่น เศษไม้ เศษวัสดุในท้องถิ่น โดยการนำมาสร้างสรรค์จนทำให้เกิดผลงานที่น่าภาคภูมิใจคือ ตุ๊กตาจากเศษไม้ โดยนักเรียนแต่ละกลุ่ม แต่ละคนนำเศษไม้ กิ่งไม้ รากไม้หรือส่วนประกอบอื่นๆของต้นไม้ซึ่งนักเรียนคุ้นเคย และสัมผัสอยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวันมาสร้างจนเกิดเป็นผลงาน ตุ๊กตาในรูปแบบต่างๆ ตามความคิดและจินตนาการของตนเอง แล้วได้มีโอกาสนำผลงานไปเสนอต่อสาธารณะชนในสถานที่ต่างๆ จนได้รับความสนใจจากประชาชนทุกระดับ และยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลงานในการนำเสนอผลงานทุกๆครั้งโดยที่นักเรียนแทบจะไม่ได้ลงทุนหากแต่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของตัวนักเรียนเอง

       ผมจึงมีความคิดว่าในการทำงานหริอสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นนั้นไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงหรือใช้เงินเป็นจำนวนมาก แต่ให้หันไปมองสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราแล้วนำกลับมาใช้ให้มีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด