จากการดิฉันได้มาสอนที่โรงเรียนห้องสอนศึกษาครั้งแรกเป็นเวลา    เดือนครึ่ง โดยสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ทำให้ดิฉันพบว่าส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีผลการเรียนดี กล้าพูด กล้าแสดงออก ในเวลาเรียนดิฉันจะฝึกให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ ให้เด็กไปหาข้อมูลในเรื่องที่ครูให้ไปค้นคว้าจากสื่อต่างๆ เช่น อินเตอร์เนต  แล้วให้เด็กรวบรวมเนื้อเรื่องมาเสนอเพื่อนๆในห้อง  แล้วดิฉันก็จะเสริม  เสนอแนะ เพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ และสรุปให้กับแก่เด็กอีกครั้งในตอนท้าย  บางครั้งเด็กจะไม่ค่อยสนุกในเนื้อหาที่เรียนมากนัก จะไม่สนใจการเรียนเท่าไร อาจจะเป็นเพราะเนื้อหาเป็นวิชาการมากเกินไป ดิฉันก็จะหาวิธีให้เด็กๆหันมาสนใจมากขึ้น อย่างดิฉันสอนเรื่อง สุภาษิต สำนวนไทย ดิฉันก็จะมีรูปภาพประกอบการสอนเพื่อให้เด็กสนใจและให้เด็กมีส่วนร่วม   ในการเรียนทุกครั้งคือ ดิฉันจะยกสุภาษิต สำนวนไทยมา แล้วให้นักเรียนหาความหมายของสำนวน ซึ่งนักเรียนก็จะได้ฝึกคิด วิเคราะห์และได้ความรู้ควบคู่ไปด้วย อย่างเด็กบางคนชอบวาดภาพ ดิฉันก็จะให้เด็กไปวาดภาพสำนวนไทยหรือสุภาษิตมาคนละ ๑ ภาพ พร้อมกับให้นักเรียนเขียนความหมายอธิบายตามไปด้วย  ซึ่งดิฉันก็จะสังเกตการณ์เรียนในลักษณะนี้เด็กจะไม่เครียด และไม่เบื่อ เวลานั่งเรียน อีกทั้งเด็กยังได้ความรู้และความบันเทิง และครูก็จะได้ความรู้ควบคู่ไปกับการบูรณาการอีกด้วย      โดยสรุปแล้วถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการสอนจริงก่อนมาสอนที่โรงเรียนห้องสอนศึกษาโดยสรุปแล้วถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการสอนจริงก่อนมาสอนที่โรงเรียนห้องสอนโดยสรุปแล้วถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการสอนจริงก่อนมาสอนที่โรงเรียนห้องสอนศึกษา แต่เท่าที่ดิฉันสอนเด็กมาทำให้ดิฉันพอจะทราบว่าเด็กชอบการเรียนแบบไหน  และไม่ชอบแบบ