จากการสอนวิชาสุขศึกษามา  25  ปี วิชาที่สอนเน้นให้นักเรียนเกิดความตระหนักเห็นถึงความจำเป็นและนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงเป็นวิชาที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของร่างกาย การพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน  คือ พัฒนาด้านร่างกาย ด้านจิตใจ  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ  โรคไม่ติดต่อ การสอนสุขศึกษาไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือเรียนเป็นหลักในการสอนข้าพเจ้าไม่เคยให้นักเรียนซื้อหนังสือสุขศึกษา  หนังสือเรียนสุขศึกษาเป็นเพียงส่วนประกอบในการค้นคว้าข้อมูล เพราะเรื่องของการดูแลสุขภาพดิฉันสอนให้นักเรียน ดูแลและสังเกตตัวเอง วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองว่าเกิดจากอะไร ในระดับมัธยมต้นดิฉันจะสอนให้นักเรียนสนใจสุขภาพของตนเองทุกด้าน  ส่วนชั้นมัธยมปลายก็จะเพิ่มการดูแลและสังเกตคนในครอบครัวเพิ่มเติม  โดยการเรียนรู้จากตัวเองเป็นหลักสิ่งที่มาเสริมเพิ่มเติมจากที่เด็กอยากเรียนรู้หรือครูเห็นว่าควรเพิ่มเติมก็คือ   หนังสือที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น  หมอชาวบ้าน   ชีวจิต    ใกล้หมอ   ฉลาดซื้อ   บทความจากคอลัมอื่นๆ   รายการจากโทรทัศน์    อินเตอร์เน็ต   และการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น   โรงพยาบาล  สำนักงานสาธารณสุข  จากชุมชน  จึงเป็นที่สนใจของนักเรียนและนักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ซึ่งมีนักเรียนที่เป็นศิษย์เก่าหลากหลายอาชีพ   กลับมาบอกดิฉันเสมอว่า  ครูทำให้หนูรักสุขภาพดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและครอบครัว  แต่ในการเรียนการสอนครูก็คงต้องหาหลากหลายวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และผู้เรียน ให้เป็นปัจจุบันและตรงกับความต้องการของนักเรียนมากที่สุด