กิจกรรม KM ในระหว่าง ก.ย. - ต.ค. 49 : ม.นเรศวร

     ในขณะนี้ที่ดิฉันเชื่อว่าทุกมหาวิทยาลัยคงกำลังขะมักเขม้นกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก รอบสอง จาก สมศ. ซึ่งที่ มน. ก็เช่นเดียวกันเรากำลังเตรียมงานครั้งสำคัญ โครงการ “KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 1”  <รายละเอียดคลิกที่นี่> และในขณะเดียวกันความต้องการในการจัดกิจกรรม KM ทั้งจากในม. และนอกม. (ลักษณะเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว)  มีเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งในระหว่าง 2 เดือนนี้ ท่านอาจารย์วิบูลย์มีภารกิจที่จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินภายนอกให้กับ สมศ. 4 ม. <รายละเอียดคลิกที่นี่>  ดิฉันจึงต้องรับหน้าที่เป็น "ผู้ประสานงาน" กับท่านอาจารย์ที่เป็นกำลังสำคัญใน NUKM ท่านอื่นๆ หรือ ที่ท่านอาจารย์มาลินีเรียกดิฉันว่า “ผู้จัดการส่วนตัว” เพราะมีหน้าที่คอยจัดคิวให้กับท่านอาจารย์ทั้งท่านอาจารย์มาลินี อาจารย์เทียมจันทร์ อาจารย์รุจโรจน์ และท่านอาจารย์ผึ้งหนุ่ม  เพื่อฉายเดี่ยวในการเป็นวิทยากร  หรือนำทีม “ฟาน้อย” ไปทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง ณ ขณะนี้ (1 ก.ย. 49)  มีกิจกรรม KM ทั้งสิ้น  7 โครงการที่ดิฉันพยายามจัดคิวให้ลงตัว  และรบกวนท่านอาจารย์ที่รักขอดิฉันทุกท่านที่มีภารกิจค่อนข้างมากอยู่แล้วให้น้อยที่สุด (ขอเรียนย้ำท่านอาจารย์ทุกท่านว่าน้อยที่สุดแล้วนะคะ)  ซึ่งโครงการต่างๆ มีดังนี้ค่ะ

1.  “ตลาดนัดความรู้ขององค์กรแห่งการเรียนรู้”
     ในวันที่ 7 – 8 ก.ย. 49 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  เชิญบุคลากรของ มน. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร”  และร่วมจัดบูธ  ตัวแทนของ มน. คือ ท่านอาจารย์มาลินี  ธนารุณ เป็นวิทยากร  และ  คุณโอ (รัตน์ทวี อ่อนดีกุล QAU)  ผู้ช่วยวิทยากรและประจำบูธ

2.  “โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาคณะกรรมการกิจการนิสิต ประจำปี 2549”
     ในระหว่างวันที่  9 – 10 กันยายน 2549 ณ เขาค้อวัลเลย์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยรองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดีที่ดูแลด้านกิจการนิสิต  หัวหน้างานกิจการนิสิต ของทุกคณะวิชาใน มน. ประมาณ 30 ท่าน ลปรร. กันในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต”  ทีมที่เข้าไปจัด Workshop ประกอบด้วย
ท่านอาจารย์วิบูลย์  วัฒนาธร เป็นฟาใหญ่
พี่ตา (พัชรี  ท้วมใจดี  บัณฑิตวิทยาลัย)
และอีก 1 พี่ตา (สินีนาฏ  พุ่มสะอาด บัณฑิตวิทยาลัย)  และดิฉัน เรา 3 คนเป็นฟาน้อยไปกับท่านอาจารย์วิบูลย์

3.  โครงการ “KM Workshop ให้กับกลุ่มโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม” 
     ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  ครู และอาจจะมีตัวแทน อบต.สำหรับหัวปลาในขณะนี้เรากำลังอยู่ในระหว่างการปรึกษากับเจ้าภาพว่าต้องการได้อะไรจาก Workshop ครั้งนี้  ทีมที่เข้าไปจัด Workshop ประกอบด้วย 
ท่านอาจารย์เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย  เป็นวิทยากร
และมีฟาน้อยติดตามไปอีก 6 ท่าน  ซึ่งตอนนี้ดิฉันยังจัดคิวไม่เรียบร้อย

4.  โครงการ “KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 1”
     วันที่ 2 – 3 ต.ค.2549 งานนี้เราใช้กระบวนการ KM แต่ไม่พูดถึง KM เอ๊ ยังงัย !!!  เชื่อว่าท่านที่ได้อ่านกำหนดการจากรายละเอียดในบันทุกที่ผ่านมาของดิฉันน่าจะเข้าใจค่ะ 
ทีมที่เข้าไปจัด Workshop ประกอบด้วย
ท่านอาจารย์วิบูลย์  วัฒนาธร  และ  ผศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย   เป็นวิทยากรในหัวข้อ QA และ วิจัย 
โดยมีทีม IRDA และ QAU ร่วมกันดำเนินโครงการ

5.  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานสายปฏิบัติการ”
     ระหว่างวันที่ 11 – 13 ต.ค. 49 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ผู้อำนวยการกอง เลขานุการคณะ / สถาบัน  / สำนัก หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน การเงิน  พัสดุ  บุคคล ประกันคุณภาพ   และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำหรับงานบุคคล  จากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 14 สถาบัน  ซึ่งงานนี้กองแผนงาน มน. เป็นแม่งานโดยในช่วงบ่ายของวันแรก QAU   ได้รับมอบหมายให้บรรยายในหัวข้อ “QA2KM”   ซึ่งวิทยากร QAU  ได้เรียนเชิญ
       ท่านอาจารย์เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย  เป็นวิทยากร
และในช่วงบ่ายของวันสุดท้ายมีการจัด Workshop ให้กับกลุ่มผู้รับผิดชอบ QA ของแต่ละสถาบัน  นำทีมโดย
       ท่านอาจารย์เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย
       ท่านอาจารย์รุจโรจน์   แก้วอุไร
       และทีมฟาน้อย (จาก QAU และสำนักหอสมุด)

6.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยวิธีการจัดการความรู้ (KM Workshop) “ความสำเร็จของกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ในทัศนะของผู้บริหารด้านพัฒนานักศึกษา 
     ระหว่างวันที่ 19 – 20 ต.ค. 49 จัดโดยที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้านพัฒนานักศึกษา ในระดับรองอธิการ, ผู้ช่วยอธิการ, ผู้อำนวยการกองฯ และจาก สกอ. จำนวน 50 คน
     ทีมที่เข้าไปจัด Workshop ประกอบด้วย
     ท่านอาจารย์วิบูลย์  วัฒนาธร  เป็นฟาใหญ่  ร่วมกับทีมฟาน้อย

7.  เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการที่ 6 เปลี่ยนกลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นผู้นำนิสิตจากแต่ละ ม.โดยมาเล่าเรื่องความสำเร็จจากการรับน้อง  สำหรับวันที่ยังไม่ระบุแต่จะเป็นภายในวันที่ 24 – 26 ต.ค. 49   รายละเอียดจะนำมาแจ้งให้ทราบโดยละเอียดอีกครั้งนะคะ (รายละเอียด) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยวิธีการจัดการความรู้ (KM Workshop) “ความสำเร็จของกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ในทัศนะของผู้นำนิสิต-นักศึกษา
    
ระหว่างวันที่ 22 - 23 ต.ค. จัดโดยสภานิสิต ม.นเรศวร ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้นำนิสิต-นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 140 สถาบันทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 400 คน  (ขึ้นอยู่กับผู้ตอบรับในการเข้าร่วม)
     ทีมที่เข้าไปจัด Workshop ประกอบด้วย
     ท่านอาจารย์วิบูลย์  วัฒนาธร  ท่านอาจารย์มาลินี ธนารุณ ท่านอาจารย์เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย และท่านอาจารย์รุจโรจน์ แก้วอุไร เป็นฟาใหญ่  ร่วมกับทีมฟาน้อย

     นอกจากกิจกรรมต่างๆ ที่ดิฉันสรุปมาพอสังเขปข้างต้นแล้ว  ยังมีนักศึกษาปริญญาโท และเอกจากทั้งใน ม.และนอก ม. ที่กำลังสนใจ KM และติดต่อขอข้อมูล รวมทั้งขอเข้าสังเกตการในการทำกิจกรรมของ มน. เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการทำการศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเอง (Independent Study, IS) และวิทยานิพนธ์  เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งทางมน. มิได้ปฏิเสธการเข้าสังเกตการณ์และให้ข้อมูส่วนหนึ่งของแหล่งความรู้ที่ดิฉันแนะนำให้กับผู้ขอข้อมูลได้ศึกษามาล่วงหน้าก่อนเข้ามาปรึกษาอย่างเป็นทางการ คือ KnowledgeVolution โดยเฉพาะบันทึกของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ และท่านอาจารย์วิบูลย์ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JR

คำสำคัญ (Tags)#เครือข่าย#qau#กิจกรรมโครงการkm (79)

หมายเลขบันทึก: 47787, เขียน: 02 Sep 2006 @ 12:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)