ประกาศ สมศ;ว่าด้วย .ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน กศน.ปี 53-58

ลดจำนวนมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยถ่ายโอนตัวบ่งชี้และปัจจัยนำเข้าอยู่ในระบบประกันคุณภาพภายใน เน้นประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ

        ในที่สุดก็มีประกาศ สมศ. ลงนามโดย ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์  ผู้อำนวยการสมศ. โดยเป็นประกาศ ว่าด้วยตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2553- 2558 ) ของศูนย์กศน. อำเภอ/เขต  ซึ่งมีการลดจำนวนมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยถ่ายโอนตัวบ่งชี้และปัจจัยนำเข้าให้อยู่ในระบบประกันคุณภาพภายใน โดยยึดผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก (เน้นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ )ส่วนปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ เป็นรอง (75  : 25 ) ประเมินโดยยืนยันรายงานประเมินตนเองที่ถูกต้องเชื่อถือได้เพื่อกระตุ้นให้การประเมินคุณภาพภายในความเข้มแข็ง โดยแบ่งตัวบ่งชี้(12 ตัวบ่งชี้ )เป็นสามกลุ่ม คือ

  กลุ่มตัวบ่งชี้ พื้นฐาน  (8 ตัวบ่งชี้ )

  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตตลักษณ์ (2ตัวบ่งชี้ )

  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม(2 ตัวบ่งชี้ )

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยกำหนด ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการด้านการเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาเป็นผู้กำหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย ของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ชี้นำสังคม อาทิ การรักชาติ การบำรุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเป็นแบบอย่าง การสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การส่งเสริมด้าน สิ่งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคม อาทิ ความขัดแย้ง อุบัติภัย และสิ่งเสพติด เป็นต้น

สนใจศึกษารายละเอียดคลิกไปที่้ http://www.onesqa.or.th/      แล้วดาวโหลด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศน.ศรีตรัง

คำสำคัญ (Tags)#ประเมินรอบสาม กศน.#ประเมินรอบสามกศน.อำเภอ/เขต#ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์#4มาตรฐาน 3กลุ่มตัวบ่งชี้

หมายเลขบันทึก: 475598, เขียน: 21 Jan 2012 @ 23:08 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 16:52 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)