รายงานความก้าวหน้าของ APN.. Dual function

APN Dual function

แบบรายงานความก้าวหน้าของ APN Dual function

  คณะแพทยศาสตร์   ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ .2554

 

APN Dual function   ..นางอุบล จ๋วงพานิช...

สังกัดหน่วยงาน  ...หอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ. โรงพยาบาลศรีนครินทร์

รายงานผลความก้าวหน้าของการทำงาน  ครั้งที่ ..1...  ระหว่างเดือน .กันยายน 2553...ถึงเดือน..ตุลาคม 2554.....

รายการของกิจกรรม

รายละเอียด /เรื่องหรือ/   กิจกรรมที่ทำ

ร้อยละของความสำเร็จ

หรือจำนวนครั้ง

1. จำนวนผู้ป่วยที่รับผิดชอบ

(การปฏิบัติงานในฐานะผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขา)

-จำนวนผู้ป่วยที่มารับยาเคมีบำบัด

-ผู้ป่วยที่สามารถรับยาเคมีบำบัดตาม   care-map  

-ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน  

 

2,208 คน

ร้อยละ  85

ร้อยละ 15

2.   วิจัยหรือพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R)

 

 

2.1   หัวหน้าโครงการวิจัย

 

ผลของดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวลและความปวดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด   ได้รับทุนวิจัย Invitation   Research ประจำปี 2552 กำลังรอตีพิมพ์

ร้อยละ 95

ศึกษาประสิทธิผลการกดจุดโดยใช้สายรัดข้อมือเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

เป็นหัวหน้าโครงการฯ

ได้รับทุนวิจัย R2R มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่ระหว่างขอจริยธรรม

ร้อยละ 50

กลุ่มวิจัยเรื่อง   การเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยเรื้อรัง

ร้อยละ 70

2.2   เป็นที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการทำวิจัย/เป็นผู้ร่วมโครงการ

ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับยาเคมีบำบัด   ได้รับทุนวิจัย Invitation   Research ประจำปี 2552 ตีพิมพ์ ปี 2554   ในวารสารสมาคมพยาบาล สาขาภาคฯ 29(3):74-81.

ร้อยละ 100

ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำบัด  

ได้รับทุนวิจัย R2R คณะแพทยศาสตร์  ผ่านจริยธรรมแล้ว กำลังเก็บข้อมูล

ร้อยละ 70

ผลของการดื่มน้ำขิงเพื่อลดอาการคลื่นไส้   อาเจียน ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ได้รับทุนวิจัย R2Rคณะแพทยศาสตร์  ผ่านจริยธรรมแล้ว กำลังเก็บข้อมูล

ร้อยละ 70

 

ผลการใช้โปรแกรมวางแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับเคมีบำบัด

ได้รับทุนวิจัย R2R คณะแพทยศาสตร์  ผ่านจริยธรรมแล้ว กำลังเก็บข้อมูล

ร้อยละ 70

3.   สร้างนวัตกรรม ส่งเสริมให้นำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้สร้าง  CNPG

3.1   สร้างนวัตกรรม

 

วิดิทัศน์เรื่อง   การดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด

วิดิทัศน์เรื่อง การป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำบัด

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

คู่มือเรื่อง   การดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด

คู่มือเรื่อง การป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำบัด

คู่มือเรื่อง  การดื่มน้ำขิงเพื่อลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน   ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ร้อยละ 100

3.2   สร้าง CNPG

3.3   เป็นที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการทำนวัตกรรม/ CNPG

สร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำบัด  

ร้อยละ 100

การนำแนวปฏิบัติการพยาบาลมาใช้ในคลินิก(Clinical Nursing   practice guideline)เรื่อง การป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยการกดจุดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ร้อยละ 100

4.   ผลงานที่ตีพิมพ์

ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับยาเคมีบำบัด   ได้รับทุนวิจัย Invitation   Research ประจำปี 2552 ตีพิมพ์ ปี 2554   ในวารสารสมาคมพยาบาล สาขาภาคฯ

ร้อยละ 100

5.   นำเสนอผลงาน

การนำแนวปฏิบัติการพยาบาลมาใช้ในคลินิก(Clinical Nursing   practice guideline)เรื่อง การป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยการกดจุดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ได้รับรางวัล   3 รางวัล จากฝ่ายการพยาบาล  KKU   show&share 2011และR2R ภูมิภาคฯ

ร้อยละ 100

 

Complementary   Care for Quality of Life of Cancer receiving Chemotherapy

ในการจัดประชุมวิชาการ    The 2 nd International   Conference on Prevention & Management of Chronic Conditions and the 11 th World Congress of Self-Care Deficit Nursing Theory 23-25 March 2011 Theme Self Care in the Prevention & Management0f Chronic Conditions: The   role of Individual, Family and Community, at The Emerald Hotel, Bangkok,   Thailand  ในระหว่างวันที่   23-25 มีนาคม2554

ร้อยละ 100

5. เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม การประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องในสาขาที่ขอรับวุฒิบัตร

 •   
 • การจัดแผนพัฒนารายบุคคลสู่ตำแหน่งชำนาญการ  วันที่ 5        เมษายน 2554 เวลา 10.0-11.00 น. จัดโดยแผนก AE ณ ห้องประชุม AE1
 •   
 • การเขียนคู่มือในการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ   ในวันที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 13.20-14.20  น. จัดโดย งานบริการพยาบาล ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทย์
 •   
 • Evidence  Based Practice วันที่ 23 เมษายน 2554        เวลา 13.00-13.30 น. จัดโดยงานบริการพยาบาล        ณ ห้องประชุม89 พรรษา
 •   
 • บทบาทการพยาบาลขั้นสูง   สาขาพยาบาลอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์ ในวันที่ 24 เมษายน 2554 เวลา 10.15-12.00 น. จัดโดยงานบริการพยาบาล ณ ห้องประชุม89 พรรษา
 •   
 • R2R ในวันที่ 25 เมษายน 2554 จัดโดยโรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง โรงพยาบาลเขมราฐ
 •   
 • การใช้ผลงานวิจัยมาพัฒนางานการพยาบาล  ระหว่างวันที่        28 -29 เมษายน 2554 เวลา 9.00-12.00น. จัดโดยโรงพยาบาลจิตเวช จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมรังสิพราหมณกุล
 •   
 • การฝึกอบรมระยะสั้นสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด  หลักสูตร 10  วัน รุ่นที่4 ในวันที่23-27 พฤษภาคม 2554 เวลา 8.30-12.00 น. จัดโดยงานบริการพยาบาล ณ ห้องประชุม 89 พรรษา

 

 

 •   
 • ฝึกปฏิบัติ  อบรมเคมีบำบัด 3  รุ่น รุ่นที่ 1:30 พฤษภาคม -3 มิถุนายน 2554 รุ่นที่ 2: 6-10 มิถุนายน 2554 รุ่นที่3: 13-17 มิถุนายน 2554
 •   
 • Evidence  Based Practice วันที่ 15 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30-15.30 น. จัดโดยแผนกฯสูตินรีเวช  งานบริการพยาบาล ณ ห้องประชุม 2ข
 •   
 • Competency,  Complementary,R2R ที่ รพ กาฬสินธุ์ วันที่ 30 มิถุนายนและ 7 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30-16.30
 •   
 • R2R ที่ สถาบันมะเร็งอุดร วันที่ 13 กรกฎาคม 2554  เวลา 08.30-16.30
 •   
 • เป็นกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย,EBP ฝ่ายการพยาบาล 4 กรกฎาคม 2554
 •   
 • เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ การทำ R2R  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิจัย  ที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์   วันที่  30 สิงหาคม  2554   เวลา  14.15-15.15 น.        ตามเอกสาร ศธ 0514.1.2/865  ลงวันที่  19  สิงหาคม  2554
 •   
 • เป็นวิทยากรการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ  วันที่ 6  กันยายน  2554   เวลา  13.00-16.30 น.  จัดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตามเอกสาร  ศธ 0514.7.1.1.2/567  ลงวันที่  31   สิงหาคม  2554
 •   
 • เป็นวิทยากรบรรยายการบริหารจัดการและการดำเนินงาน        APNและการสร้างเสริมแรงจูงใจในการดำเนินการบทบาท APN ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์วันที่ 12   กันยายน 2554  เวลา   8.00-12.00 น. ที่คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         ตามเอกสารที่ ศธ 6393(8)/13988
 •   
 • เป็นวิทยากร        บรรยายเรื่อง         แนวปฏิบัติในการใช้ดนตรีบำบัด / การกดจุด/ฝึกปฏิบัติ  จัดโดยงานบริการพยาบาล   วันที่  13   กันยายน   2554  เวลา  14.45 -15.45  น. ตามเอกสาร ศธ 0514.7.3.13/2380  ลงวันที่  2 กันยายน  2554 

 

 

 

 •   
 • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการวิจัยสถาบันและการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  วันที่         6  ตุลาคม  2554         เวลา  9.00-12.00 น.  ณ         อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 •   

 

6.   เข้าประชุม อบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวุฒิบัตร

 •   
 • สัมมนาเรื่องทิศทางการจัดการความรู้เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์  วันที่ 20  ตุลาคม 2553  ตามเอกสารที่ ศธ  0514.7.1.11/ว.155/53  ลงวันที่ 4  ตุลาคม 2553         จัดโดยสำนักบริหารจัดการองค์ความรู้  ณ WISHING  Tree        Khon Kane Resort
 •   
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม        ระหว่างวันที่  1 พฤศจิกายน ถึง        5  พฤศจิกายน  2553          ภาคทฤษฎีที่สถาบันวิจัย มข.         ภาคปฏิบัติที่ตำบลยางคำ         อำเภอหนองเรือ         จังหวัดขอนแก่น         จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามข.
 •   
 • ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  ระหว่างวันที่  18         พฤศจิกายน  2553  ถึงวันที่  20         พฤศจิกายน  2553  จัดโดย ศูนย์การพยาบาลรายกรณี         งานบริการพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ณ         โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่         จังหวัดเชียงใหม่
 •   
 • สัมมนาเรื่อง         การพัฒนางานด้านปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  วันที่         22  พฤศจิกายน  2554         เวลา  8.00-16.30 น.  ตามเอกสารที่ ศธ        0514.7.3.13/4336/54         จัดโดยงานบริการพยาบาล  ณ  ห้องประชุมมิตรภาพอาคารเรียนรวม
 •   
 • อบรมคอมพิวเตอร์         IT  Clinic การเก็บข้อมูลโดยใช้        Google  doc         และ โปรแกรม Drop box  ในวันที่  30         มกราคม 2554         ตามเอกสารที่  ศธ  0514.7.3.13/ว.4704  ลงวันที่  9         ธันวาคม  2553  จัดโดยงานบริการพยาบาล  ณ         ห้อง CAI

 

 

 

 •   
 • อบรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับพยาบาล  ระหว่างวันที่  24 มกราคม  ถึงวันที่  25         มกราคม  2554  จัดโดย   หน่วยควบคุมการติดเชื้อ  ณ         ห้องประชุม  สว 2 ชั้น3
 •   
 • ร่วมสัมมนาเพื่อทบทวนและจัดทำแผนโรงพยาบาล  ระหว่างวันที่  28         มกราคม  ถึงวันที่  29         มกราคม  2554  จัดโดยงานเลขานุการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ณ         สุชาดา  การ์เดนท์ลอดจ์  วังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
 •   
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง         การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์         ระหว่างวันที่  17  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  18 กุมภาพันธ์  2554         ตามเอกสารที่  ศธ  0514.1.3.5/ว  1077         จัดโดยฝ่ายวางแผนและพัฒนาบุคลากร         สำนักงานอธิการบดี  ณ  ห้องสิริคุณากร 3  ชั้น2         อาคารสิริคุณากร         สำนักงานอธิการบดี  มข.
 •   
 • ประชุมวิชาการเรื่องภาวะผู้นำ  วันที่         28  กุมภาพันธ์  2554 เวลา  8.30 – 12.00        น.  ตามเอกสาร ศธ  0514.4.3.13/ว583  จัดโดยงานบริการพยาบาล  ณ         ห้องประชุมพิสิฏฐ์อาคาร89
 •   
 • อบรมกิจกรรม IT  Clinic         เรื่องการสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรม        Zotero   วันที่         1  มีนาคม  2554         เวลา  13.00-16.30 น.
 •   
 • อบรม Advanced  Searching และการใช้โปรแกรม        Zotero ในการจัดเก็บข้อมูล  ในวันที่  3         เมษายน  2554  เวลา         13.30 – 16.00 น. จัดโดยงานบริการพยาบาล  ณ         ห้องห้องประชุมหอสงฆ์
 •   
 • อบรม Advanced  Searching และการใช้โปรแกรม        Zotero ในการจัดเก็บข้อมูล  ในวันที่  8         เมษายน  2554  เวลา         13.30 – 16.00 น. จัดโดยงานบริการพยาบาล  ณ         ห้องห้องประชุมหอสงฆ์
 •   
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการเยี่ยมสำรวจภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์        ปี 2554  ในวันที่  10 พฤษภาคม  2554         เวลา  8.30 -16.30 น.  จัดโดย    งานพัฒนาคุณภาพ  ณ         ห้องประชุม 89 พรรษา

 

 

 

 •   
 • อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการความรู้  ในวันที่  11         เมษายน 2554  เวลา  13.00-16.30 น.        จัดโดยสำนักงานบริหารจัดการองค์ความรู้         ณ  ห้องประชุมศิษย์เก่าแพทย์
 •   
 • อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการความรู้  ในวันที่  6 พฤษภาคม 2554  เวลา         13.00-16.00 น. จัดโดยสำนักงานบริหารจัดการองค์ความรู้  ณ         ห้องประชุมศิษย์เก่าแพทย์

 

 

7.   สอนภาคปฏิบัติ (Preceptor) ให้กับนักศึกษาพยาบาลในหลักสูตรเกี่ยวกับผู้มีความรู้ความ   ชำนาญเฉพาะสาขา

 •   
 • บทบาทผู้ปฏิบัติขั้นสูง        ให้นักศึกษาปริญญาโท    คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น        24        มิถุนายน 2554 เวลา 13.30-16.00       
 •   
 • เป็นอาจารย์สอนพิเศษนักศึกษาปริญญาโท  คณะพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วิชา 0402723  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง   วันที่  17         กันยายน  2554  เวลา         9.00 -  16.0 น.  ตามเอกสาร ที่ ศธ 0530.1/1253  ลงวันที่  30         มิถุนายน  2554
 •   
 • เป็นอาจารย์สอนพิเศษบนคลินิก         วิชา  0402         724         ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 2         สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตชั้นปีที่ 2  ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม         เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดและการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มีความปวด        วันที่ 1  ธันวาคม  2554         เวลา 8.00-10.00 น.  และ        วันที่  19  ธันวาคม  2554         เวลา  9.00-12.00 น.  ตามเอกสาร  ศธ         0530.11/2420  ลงวันที่  25         พฤศจิกายน  2554

 

 

 

ดัชนีชี้วัดคุณภาพ หอผู้ป่วย 5จ. (ตค.53-กย.54)

 

ดัชนีชี้วัด

เป้าหมาย

อัตราค่าเฉลี่ย

          1.    คุณภาพการดูแลทางคลินิก

 

คิดตามวันนอน

อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล

<4:1000

0.24

อัตราการเกิดแผลกดทับ

<4:1000

0.00

จำนวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม (อื่นๆ)

ระดับ C-E 0.4:1000

0.24

อัตราการให้เลือดผิด

0

0.00

อัตราความคลาดเคลื่อนในการให้ยา

ระดับ D = 0

0.85

การให้ยาเคมีบำบัดออกนอกเส้นเลือดดำ(Extravasations)

0

0.08

จำนวนผู้ป่วยที่เกิด Hypersensitivity   Reactions (case)

0.4:1000

0.48

จำนวนผู้ป่วยเกิดช่องปากอักเสบ (Mucositis)

0.4:1000

2.29

การให้บริการผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด   ตามCare   Map  

 

ร้อยละ

 - ได้ยาเคมีแต่ไม่ตรงตามFlow

<10%

7

  - ไม่ได้ยาเคมี

<10%

8

  -  ได้ยาเคมีและตรงตาม Flow

>80%

85

          2.    คุณภาพด้านบริการ

 

ร้อยละ

ความพึงพอใจของผู้ป่วย (เครือข่าย)

>80 %

89.29

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับข้อมูล Course แรก

-

40

ผู้ป่วยมีความรู้ในการดูแลตนเอง

90%

98

อัตราการวางแผนการจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

>90%

92.61

อัตราการรับรู้ข้อมูลก่อนจำหน่าย

90%

91.34

ความสมบูรณ์การบันทึกทางการพยาบาล

 

 

                 ครบขั้นตอน

80%

95.06

                 ต่อเนื่อง

80%

90.38

จำนวนข้อร้องเรียน

-

-

จำนวนคำชมเชย

-

-

           3.    คุณภาพด้านการจัดการ

 

ร้อยละ

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่

80%

84.84

Productivity

85-115

127.40

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน APN: Oncology

คำสำคัญ (Tags)#r2r#apn#cancer#chemotherapy#ebp#cnpg#nursing care

หมายเลขบันทึก: 474598, เขียน: 14 Jan 2012 @ 10:08 (), แก้ไข: 20 Nov 2012 @ 21:12 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติค่ะพี่แก้ว..

...

สุดยอด APN เลยค่ะ...ชื่นชมค่ะ

รายละเอียดของรายงานเรากำหนดเอง หรือว่ามีมาจากสภาคะ

(ขอเรียนรู้ด้วยคนค่ะ..)

ขอบคุณค่ะ..^_^

ดูจากเป้าหมายของสภาฯ แล้วเรามาปรับเป็นแบบรายงานผลงานประจำปีของ APNs พี่แก้ว จึงลองเติมข้อมูลดูค่ะ น้องหมวย

APNs ..ต้องมีคุณสมบัติดงนี้ (ตอนที่มีการต่อวุฒิบัตร)

1.เป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่สภาการพยาบาลออกวุฒิบัตรให้ และ

2.มีจำนวนชั่วโมงในการปฏิบัติงานในฐานะผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขาที่ขอต่อ วุฒิบัตรไม่น้อยกว่า 1,500 ชั่วโมง ในเวลา 5 ปี และ

3.ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

 • เข้าประชุม อบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวุฒิบัตร อย่างน้อย 50 CNEU
 • มีผลงานวิชาการทางคลินิกที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่อย่างน้อย 2 เรื่อง และ
 • เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม การประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องในสาขาที่ขอรับวุฒิบัตร อย่างน้อย 5 ครั้ง หรือ

 

4. สอนภาคปฏิบัติ (Preceptor) ให้กับนักศึกษาพยาบาลในหลักสูตรเกี่ยวกับผู้มีความรู้ความ ชำนาญเฉพาะสาขา อย่างน้อย 120 ชั่วโมง

ถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่ต้องต่อวุฒิบัตรแล้ว แต่เราควรทำงานให้ครบตามสภาฯกำหนดค่ะ

ละเอียดครบพร้อม น่าชื่นชมจังเลยค่ะ

น้องติ๋วคะ ขอบคุณมากที่ให้กำลังใจ

เห็นพี่แก้วเขียนแล้ว หันกลับมามองย้อนตนเอง ไม่เคยทบทวนหน้างานตนเองละเอียด ครบครันขนาดนี้ พี่เป็นต้นแบบที่ดี ที่น้องจะค่อย ๆ เรียนรู้ปรับปรุง เจริญรอยตามนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอเป็นตัวอย่างในการรวบรวมผลงานตัวเองนะคะ