แบบรายงานความก้าวหน้าของ APN Dual function

  คณะแพทยศาสตร์   ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ .2554

 

APN Dual function   ..นางอุบล จ๋วงพานิช...

สังกัดหน่วยงาน  ...หอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ. โรงพยาบาลศรีนครินทร์

รายงานผลความก้าวหน้าของการทำงาน  ครั้งที่ ..1...  ระหว่างเดือน .กันยายน 2553...ถึงเดือน..ตุลาคม 2554.....

รายการของกิจกรรม

รายละเอียด /เรื่องหรือ/   กิจกรรมที่ทำ

ร้อยละของความสำเร็จ

หรือจำนวนครั้ง

1. จำนวนผู้ป่วยที่รับผิดชอบ

(การปฏิบัติงานในฐานะผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขา)

-จำนวนผู้ป่วยที่มารับยาเคมีบำบัด

-ผู้ป่วยที่สามารถรับยาเคมีบำบัดตาม   care-map  

-ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน  

 

2,208 คน

ร้อยละ  85

ร้อยละ 15

2.   วิจัยหรือพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R)

 

 

2.1   หัวหน้าโครงการวิจัย

 

ผลของดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวลและความปวดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด   ได้รับทุนวิจัย Invitation   Research ประจำปี 2552 กำลังรอตีพิมพ์

ร้อยละ 95

ศึกษาประสิทธิผลการกดจุดโดยใช้สายรัดข้อมือเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

เป็นหัวหน้าโครงการฯ

ได้รับทุนวิจัย R2R มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่ระหว่างขอจริยธรรม

ร้อยละ 50

กลุ่มวิจัยเรื่อง   การเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยเรื้อรัง

ร้อยละ 70

2.2   เป็นที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการทำวิจัย/เป็นผู้ร่วมโครงการ

ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับยาเคมีบำบัด   ได้รับทุนวิจัย Invitation   Research ประจำปี 2552 ตีพิมพ์ ปี 2554   ในวารสารสมาคมพยาบาล สาขาภาคฯ 29(3):74-81.

ร้อยละ 100

ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำบัด  

ได้รับทุนวิจัย R2R คณะแพทยศาสตร์  ผ่านจริยธรรมแล้ว กำลังเก็บข้อมูล

ร้อยละ 70

ผลของการดื่มน้ำขิงเพื่อลดอาการคลื่นไส้   อาเจียน ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ได้รับทุนวิจัย R2Rคณะแพทยศาสตร์  ผ่านจริยธรรมแล้ว กำลังเก็บข้อมูล

ร้อยละ 70

 

ผลการใช้โปรแกรมวางแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับเคมีบำบัด

ได้รับทุนวิจัย R2R คณะแพทยศาสตร์  ผ่านจริยธรรมแล้ว กำลังเก็บข้อมูล

ร้อยละ 70

3.   สร้างนวัตกรรม ส่งเสริมให้นำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้สร้าง  CNPG

3.1   สร้างนวัตกรรม

 

วิดิทัศน์เรื่อง   การดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด

วิดิทัศน์เรื่อง การป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำบัด

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

คู่มือเรื่อง   การดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด

คู่มือเรื่อง การป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำบัด

คู่มือเรื่อง  การดื่มน้ำขิงเพื่อลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน   ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ร้อยละ 100

3.2   สร้าง CNPG

3.3   เป็นที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการทำนวัตกรรม/ CNPG

สร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบำบัด  

ร้อยละ 100

การนำแนวปฏิบัติการพยาบาลมาใช้ในคลินิก(Clinical Nursing   practice guideline)เรื่อง การป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยการกดจุดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ร้อยละ 100

4.   ผลงานที่ตีพิมพ์

ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับยาเคมีบำบัด   ได้รับทุนวิจัย Invitation   Research ประจำปี 2552 ตีพิมพ์ ปี 2554   ในวารสารสมาคมพยาบาล สาขาภาคฯ

ร้อยละ 100

5.   นำเสนอผลงาน

การนำแนวปฏิบัติการพยาบาลมาใช้ในคลินิก(Clinical Nursing   practice guideline)เรื่อง การป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยการกดจุดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ได้รับรางวัล   3 รางวัล จากฝ่ายการพยาบาล  KKU   show&share 2011และR2R ภูมิภาคฯ

ร้อยละ 100

 

Complementary   Care for Quality of Life of Cancer receiving Chemotherapy

ในการจัดประชุมวิชาการ    The 2 nd International   Conference on Prevention & Management of Chronic Conditions and the 11 th World Congress of Self-Care Deficit Nursing Theory 23-25 March 2011 Theme Self Care in the Prevention & Management0f Chronic Conditions: The   role of Individual, Family and Community, at The Emerald Hotel, Bangkok,   Thailand  ในระหว่างวันที่   23-25 มีนาคม2554

ร้อยละ 100

5. เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม การประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องในสาขาที่ขอรับวุฒิบัตร

 •   
 • การจัดแผนพัฒนารายบุคคลสู่ตำแหน่งชำนาญการ  วันที่ 5        เมษายน 2554 เวลา 10.0-11.00 น. จัดโดยแผนก AE ณ ห้องประชุม AE1
 •   
 • การเขียนคู่มือในการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ   ในวันที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 13.20-14.20  น. จัดโดย งานบริการพยาบาล ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทย์
 •   
 • Evidence  Based Practice วันที่ 23 เมษายน 2554        เวลา 13.00-13.30 น. จัดโดยงานบริการพยาบาล        ณ ห้องประชุม89 พรรษา
 •   
 • บทบาทการพยาบาลขั้นสูง   สาขาพยาบาลอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์ ในวันที่ 24 เมษายน 2554 เวลา 10.15-12.00 น. จัดโดยงานบริการพยาบาล ณ ห้องประชุม89 พรรษา
 •   
 • R2R ในวันที่ 25 เมษายน 2554 จัดโดยโรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง โรงพยาบาลเขมราฐ
 •   
 • การใช้ผลงานวิจัยมาพัฒนางานการพยาบาล  ระหว่างวันที่        28 -29 เมษายน 2554 เวลา 9.00-12.00น. จัดโดยโรงพยาบาลจิตเวช จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมรังสิพราหมณกุล
 •   
 • การฝึกอบรมระยะสั้นสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด  หลักสูตร 10  วัน รุ่นที่4 ในวันที่23-27 พฤษภาคม 2554 เวลา 8.30-12.00 น. จัดโดยงานบริการพยาบาล ณ ห้องประชุม 89 พรรษา

 

 

 •   
 • ฝึกปฏิบัติ  อบรมเคมีบำบัด 3  รุ่น รุ่นที่ 1:30 พฤษภาคม -3 มิถุนายน 2554 รุ่นที่ 2: 6-10 มิถุนายน 2554 รุ่นที่3: 13-17 มิถุนายน 2554
 •   
 • Evidence  Based Practice วันที่ 15 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30-15.30 น. จัดโดยแผนกฯสูตินรีเวช  งานบริการพยาบาล ณ ห้องประชุม 2ข
 •   
 • Competency,  Complementary,R2R ที่ รพ กาฬสินธุ์ วันที่ 30 มิถุนายนและ 7 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30-16.30
 •   
 • R2R ที่ สถาบันมะเร็งอุดร วันที่ 13 กรกฎาคม 2554  เวลา 08.30-16.30
 •   
 • เป็นกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย,EBP ฝ่ายการพยาบาล 4 กรกฎาคม 2554
 •   
 • เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ การทำ R2R  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิจัย  ที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์   วันที่  30 สิงหาคม  2554   เวลา  14.15-15.15 น.        ตามเอกสาร ศธ 0514.1.2/865  ลงวันที่  19  สิงหาคม  2554
 •   
 • เป็นวิทยากรการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ  วันที่ 6  กันยายน  2554   เวลา  13.00-16.30 น.  จัดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตามเอกสาร  ศธ 0514.7.1.1.2/567  ลงวันที่  31   สิงหาคม  2554
 •   
 • เป็นวิทยากรบรรยายการบริหารจัดการและการดำเนินงาน        APNและการสร้างเสริมแรงจูงใจในการดำเนินการบทบาท APN ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์วันที่ 12   กันยายน 2554  เวลา   8.00-12.00 น. ที่คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         ตามเอกสารที่ ศธ 6393(8)/13988
 •   
 • เป็นวิทยากร        บรรยายเรื่อง         แนวปฏิบัติในการใช้ดนตรีบำบัด / การกดจุด/ฝึกปฏิบัติ  จัดโดยงานบริการพยาบาล   วันที่  13   กันยายน   2554  เวลา  14.45 -15.45  น. ตามเอกสาร ศธ 0514.7.3.13/2380  ลงวันที่  2 กันยายน  2554 

 

 

 

 •   
 • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการวิจัยสถาบันและการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  วันที่         6  ตุลาคม  2554         เวลา  9.00-12.00 น.  ณ         อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 •   

 

6.   เข้าประชุม อบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวุฒิบัตร

 •   
 • สัมมนาเรื่องทิศทางการจัดการความรู้เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์  วันที่ 20  ตุลาคม 2553  ตามเอกสารที่ ศธ  0514.7.1.11/ว.155/53  ลงวันที่ 4  ตุลาคม 2553         จัดโดยสำนักบริหารจัดการองค์ความรู้  ณ WISHING  Tree        Khon Kane Resort
 •   
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม        ระหว่างวันที่  1 พฤศจิกายน ถึง        5  พฤศจิกายน  2553          ภาคทฤษฎีที่สถาบันวิจัย มข.         ภาคปฏิบัติที่ตำบลยางคำ         อำเภอหนองเรือ         จังหวัดขอนแก่น         จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามข.
 •   
 • ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  ระหว่างวันที่  18         พฤศจิกายน  2553  ถึงวันที่  20         พฤศจิกายน  2553  จัดโดย ศูนย์การพยาบาลรายกรณี         งานบริการพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ณ         โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่         จังหวัดเชียงใหม่
 •   
 • สัมมนาเรื่อง         การพัฒนางานด้านปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  วันที่         22  พฤศจิกายน  2554         เวลา  8.00-16.30 น.  ตามเอกสารที่ ศธ        0514.7.3.13/4336/54         จัดโดยงานบริการพยาบาล  ณ  ห้องประชุมมิตรภาพอาคารเรียนรวม
 •   
 • อบรมคอมพิวเตอร์         IT  Clinic การเก็บข้อมูลโดยใช้        Google  doc         และ โปรแกรม Drop box  ในวันที่  30         มกราคม 2554         ตามเอกสารที่  ศธ  0514.7.3.13/ว.4704  ลงวันที่  9         ธันวาคม  2553  จัดโดยงานบริการพยาบาล  ณ         ห้อง CAI

 

 

 

 •   
 • อบรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับพยาบาล  ระหว่างวันที่  24 มกราคม  ถึงวันที่  25         มกราคม  2554  จัดโดย   หน่วยควบคุมการติดเชื้อ  ณ         ห้องประชุม  สว 2 ชั้น3
 •   
 • ร่วมสัมมนาเพื่อทบทวนและจัดทำแผนโรงพยาบาล  ระหว่างวันที่  28         มกราคม  ถึงวันที่  29         มกราคม  2554  จัดโดยงานเลขานุการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ณ         สุชาดา  การ์เดนท์ลอดจ์  วังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
 •   
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง         การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์         ระหว่างวันที่  17  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  18 กุมภาพันธ์  2554         ตามเอกสารที่  ศธ  0514.1.3.5/ว  1077         จัดโดยฝ่ายวางแผนและพัฒนาบุคลากร         สำนักงานอธิการบดี  ณ  ห้องสิริคุณากร 3  ชั้น2         อาคารสิริคุณากร         สำนักงานอธิการบดี  มข.
 •   
 • ประชุมวิชาการเรื่องภาวะผู้นำ  วันที่         28  กุมภาพันธ์  2554 เวลา  8.30 – 12.00        น.  ตามเอกสาร ศธ  0514.4.3.13/ว583  จัดโดยงานบริการพยาบาล  ณ         ห้องประชุมพิสิฏฐ์อาคาร89
 •   
 • อบรมกิจกรรม IT  Clinic         เรื่องการสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรม        Zotero   วันที่         1  มีนาคม  2554         เวลา  13.00-16.30 น.
 •   
 • อบรม Advanced  Searching และการใช้โปรแกรม        Zotero ในการจัดเก็บข้อมูล  ในวันที่  3         เมษายน  2554  เวลา         13.30 – 16.00 น. จัดโดยงานบริการพยาบาล  ณ         ห้องห้องประชุมหอสงฆ์
 •   
 • อบรม Advanced  Searching และการใช้โปรแกรม        Zotero ในการจัดเก็บข้อมูล  ในวันที่  8         เมษายน  2554  เวลา         13.30 – 16.00 น. จัดโดยงานบริการพยาบาล  ณ         ห้องห้องประชุมหอสงฆ์
 •   
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการเยี่ยมสำรวจภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์        ปี 2554  ในวันที่  10 พฤษภาคม  2554         เวลา  8.30 -16.30 น.  จัดโดย    งานพัฒนาคุณภาพ  ณ         ห้องประชุม 89 พรรษา

 

 

 

 •   
 • อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการความรู้  ในวันที่  11         เมษายน 2554  เวลา  13.00-16.30 น.        จัดโดยสำนักงานบริหารจัดการองค์ความรู้         ณ  ห้องประชุมศิษย์เก่าแพทย์
 •   
 • อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการความรู้  ในวันที่  6 พฤษภาคม 2554  เวลา         13.00-16.00 น. จัดโดยสำนักงานบริหารจัดการองค์ความรู้  ณ         ห้องประชุมศิษย์เก่าแพทย์

 

 

7.   สอนภาคปฏิบัติ (Preceptor) ให้กับนักศึกษาพยาบาลในหลักสูตรเกี่ยวกับผู้มีความรู้ความ   ชำนาญเฉพาะสาขา

 •   
 • บทบาทผู้ปฏิบัติขั้นสูง        ให้นักศึกษาปริญญาโท    คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น        24        มิถุนายน 2554 เวลา 13.30-16.00       
 •   
 • เป็นอาจารย์สอนพิเศษนักศึกษาปริญญาโท  คณะพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วิชา 0402723  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง   วันที่  17         กันยายน  2554  เวลา         9.00 -  16.0 น.  ตามเอกสาร ที่ ศธ 0530.1/1253  ลงวันที่  30         มิถุนายน  2554
 •   
 • เป็นอาจารย์สอนพิเศษบนคลินิก         วิชา  0402         724         ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 2         สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตชั้นปีที่ 2  ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม         เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดและการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มีความปวด        วันที่ 1  ธันวาคม  2554         เวลา 8.00-10.00 น.  และ        วันที่  19  ธันวาคม  2554         เวลา  9.00-12.00 น.  ตามเอกสาร  ศธ         0530.11/2420  ลงวันที่  25         พฤศจิกายน  2554

 

 

 

ดัชนีชี้วัดคุณภาพ หอผู้ป่วย 5จ. (ตค.53-กย.54)

 

ดัชนีชี้วัด

เป้าหมาย

อัตราค่าเฉลี่ย

          1.    คุณภาพการดูแลทางคลินิก

 

คิดตามวันนอน

อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล

<4:1000

0.24

อัตราการเกิดแผลกดทับ

<4:1000

0.00

จำนวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม (อื่นๆ)

ระดับ C-E 0.4:1000

0.24

อัตราการให้เลือดผิด

0

0.00

อัตราความคลาดเคลื่อนในการให้ยา

ระดับ D = 0

0.85

การให้ยาเคมีบำบัดออกนอกเส้นเลือดดำ(Extravasations)

0

0.08

จำนวนผู้ป่วยที่เกิด Hypersensitivity   Reactions (case)

0.4:1000

0.48

จำนวนผู้ป่วยเกิดช่องปากอักเสบ (Mucositis)

0.4:1000

2.29

การให้บริการผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด   ตามCare   Map  

 

ร้อยละ

 - ได้ยาเคมีแต่ไม่ตรงตามFlow

<10%

7

  - ไม่ได้ยาเคมี

<10%

8

  -  ได้ยาเคมีและตรงตาม Flow

>80%

85

          2.    คุณภาพด้านบริการ

 

ร้อยละ

ความพึงพอใจของผู้ป่วย (เครือข่าย)

>80 %

89.29

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับข้อมูล Course แรก

-

40

ผู้ป่วยมีความรู้ในการดูแลตนเอง

90%

98

อัตราการวางแผนการจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

>90%

92.61

อัตราการรับรู้ข้อมูลก่อนจำหน่าย

90%

91.34

ความสมบูรณ์การบันทึกทางการพยาบาล

 

 

                 ครบขั้นตอน

80%

95.06

                 ต่อเนื่อง

80%

90.38

จำนวนข้อร้องเรียน

-

-

จำนวนคำชมเชย

-

-

           3.    คุณภาพด้านการจัดการ

 

ร้อยละ

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่

80%

84.84

Productivity

85-115

127.40