โรงเรียนบ้านกระทุ่มได้จัดทำนวัตกรรมของโรงเรียนโดยการมุ่งพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน โดยการใช้กระบวนการกลุ่มตามทฤษฎีของดร.ทิศนา  แขมมณี  ที่มีกระบวนการกลุ่มที่มีผู้นำ  ผู้ตาม ให้นักเรียนได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของผู้นำ ผู้ตามหรือบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้นี้ได้สอดแทรกกระบวนการกลุ่มเข้าไปทั้ง 8 สาระ ทำให้นักเรียน ได้ฝึกการทำงานกลุ่มในชีวิตประจำวัน เป็นการทำให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม ลดการเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนตามลักษณะตัวบ่งชี้ 15 ตัวบ่งชี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเสริมแรงให้แก่นักเรียนบ้างตามความเหมาะสมเนื่องจากตามหลักทฤษฎีจิตวิทยานักเรียนระดับประถมศึกษาจะชอบการเสริมแรงแบบคำชมและของรางวัลมาก จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานสำเร็จได้อย่างภาคภูมิใจ