Blog เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความรู้

แต่ต้องฝึกฝนเข้ามาอ่าน มาใช้บ่อย ๆ จับทางได้แล้วก็ลงมือเขียนถ่ายทอดความรู้ของตนเอง ให้ผู้อื่นได้เข้ามาอ่าน มาใช้ประโยชน์ จะเกิดเครือข่ายการจัดการความรู้ของตนเอง