การดูแลรักษาทรัพยากรดิน เป็นหน้าที่ของเกษตรกรรุ่นปัจจุบัน ที่จะต้องอนุรักษ์ไว้ ให้อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป