ใครก็ทำนาได้แต่จะทำอย่างไรให้คนทำนาปลอดภัยได้ผลกำไรสูงสุด  สมดุลทางธรรมชาติไม่เสียหาย  ผู้บริโภคพึงพอใจ

  • ไม่เผาฟาง
  • ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
  • งดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
  • เตรียมดินถูกวิธี
  • ใช้ข้าวพันธุ์ดีในอัตราที่เหมาะสม
  • มีการจดบันทึกทุกขั้นตอน