เมื่อวันก่อนได้เขียนเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของบุคลากรภาครัฐ เรื่องการบริการที่ดี ระดับ ๑ ใน บันทึก  การบริการที่ดีระดับ ๑  วันนี้จึงนำการบริการที่ดี ระดับ ๒ ที่จะต้องบริการที่ดี แบบการแสดงความเต็มใจในการให้บริการ ในระดับ ๑ แล้ว มีการบริการที่ดี ระดับ ๒ ด้วย ซึ่งการบริการที่ดี ระดับ ๒ ประกอบด้วย  

  • สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้
  •  ให้ข้อมูล ข่าวสาร ของการบริการที่ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้รับบริการได้ตลอดการให้บริการ
  • แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดำเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการอยู่
  • ประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว