ผลการจัด KM Workshop สำหรับผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร : (4) AAR- ท่านตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนากลับไปทำอะไรที่สถาบันของท่าน

ใช้ทำลายความคิดหรือหน่ออ่อนที่ไม่ดีในการเรียนให้หมดไป

         AAR (โครงการ KM Workshop สำหรับผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 19- วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่)

          4. ท่านตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนากลับไปทำอะไรที่สถาบันของท่าน

- พัฒนาและแก้ไขให้ดีขึ้น

- กลับไปพัฒนาชมรมและงานกิจกรรมที่คณะ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดี และปรับปรุงตัวเองในด้านความรับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้น

- นำไปทำโครงการต่าง ๆ ที่แปลกใหม่ โดยอาศัยเครื่องมือ KM ที่จัดแบ่งองค์ความรู้ ความสามารถเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เกิดเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อทุกคนต่อไป

- การวางแผนการเรียนร่วมกับการทำกิจกรรม

- นำมาปรับประเพณีรับน้องใหม่

- การแก้ปัญหาการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน

- จะนำไปเสนอกับพี่ ๆ ในชมรม เกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บองค์ความรู้ และการพัฒนาสมาชิกชมรมให้ประสบความสำเร็จกับงาน

- จะนำไปจัดการและบริหารกับเพื่อน ๆ ในคณะ ในกลุ่มเพื่อน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชมรมให้มีความมั่นคงต่อไป

- จะนำไปเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในการเรียน

- ไปบอกเพื่อนให้เรียนรู้และร่วมปฏิบัติกันในชมรม

ใช้ทำลายความคิดหรือหน่ออ่อนที่ไม่ดีในการเรียนให้หมดไป

- จะนำความรู้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับไปพัฒนากิจกรรมชมรม ให้ชมรมเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ให้สมาชิกในชมรมมีใจรักที่จะพัฒนาชมรม

- ปรับองค์กรให้มีความสร้างสรรค์มากขึ้น

- นำไปปรับใช้เกี่ยวกับการเขียนโครงการและการทำงานทั่วไป

บอกให้เพื่อน ๆ ในชมรมทราบว่า KM คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

- ไปเผยแพร่และจัดการสัมมนาขึ้นเพื่อเผยแพร่ KM

- เกี่ยวกับจัดระบบความคิด จัดกิจกรรมให้มีระเบียบแบบแผนเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- กระผมมั่นใจว่าจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการเรียนของเพื่อน ๆ ในคณะและตัวผมเอง โดยจะใช้การแสดงความคิดเห็นของกลุ่มเพื่อน ๆ ว่าอะไรคือปัญหาที่สมควรแก้ไขและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร

- แน่นอนว่าการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะตัวเองที่เป็น 1 ในสถาบันของ มน. ที่เรายังเป็นคนรุ่นใหม่ที่ยังสมารถใช้ความรู้ความสามารถไปพัฒนา

- การใช้ชีวิต การปรับตัว นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

การดึงศักยภาพตนเองในการเรียนรู้

- ทำทุกอย่างให้ทุกอย่างดีขึ้น

- ปรับใช้ให้เข้ากับคน และการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่น

- นำประสบการณ์ที่ได้รู้มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

- นำไปถ่ายทอดโดยการยื่น KM ให้แก่ผู้ที่ทำงานกับเรานำไปจัดการในการเรียน

- นำไปใช้ในการประชุม ปรับใช้ในการเรียนเรื่องการจัดการกับองค์ความรู้หลัก จัดกระบวนความคิดให้เป็นแบบแผน

- พัฒนาเกี่ยวกับชมรมเพื่อเป็นแนวทางในอนาคตต่อไป

นำแก่นความรู้ที่ได้สรุปจากขุมความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปพัฒนาองค์กร ชมรม ให้ดีขึ้น

- ประยุกต์ใช้กับตนเอง นำไปปรับใช้กับการบริหารงานในชมรม เพื่อให้รุ่นน้องสามารถรับทอดงานได้ โดยนำความคิดของคนในชมรมมาเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมในปีต่อ ๆ ไป

- จะนำไปใช้ในชมรมของตัวเอง ลองให้ทุกคนเปิดใจ

- ในชีวิตประจำวัน อาจนำไปใช้ในการเรียนและกลุ่มเพื่อนของเรา

จากข้อคิดและจากแก่นความรู้ที่ได้นั้น มีผลมากทำให้ดิฉันคิดได้จาก story ของเพื่อนบางคนที่สร้างเรื่องบันดาลใจให้ตัวเอง เป็นอย่างมาก

- ไปปรับปรุงการทำงานในองค์กรทั้งปรับปรุงตนเองและอธิบายให้เพื่อนฟัง

กลับไปพัฒนาหน่วยกิจกรรม องค์กรกิจกรรมในสถาบัน นำความรู้ KM ที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่ เพื่อให้เกิดเครือข่ายความรู้ และมีการพัฒนานำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน พัฒนาคุณภาพขององค์กรของตนเอง

กลับไปแนะนำเพื่อนที่สนใจจะรู้ว่า KM เป็นอย่างไร จะทำตนยังไงให้สามารถแก้ปัญหาของตนเองให้ได้ และทำอย่างไรจะสามารถทำกิจกรรมและเรียนให้ดีพร้อมกันไป

- การสร้างบรรยากาศที่ดีในการแลกเปลี่ยน การตั้งคำถามเชิงบวก เพื่อกระตุ้นปัญญาเพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหา

- พัฒนาให้เป็นระบบระเบียบและง่ายต่อการทำงาน เพื่อให้เกิดผลที่ดีตามความคาดหมายและพัฒนาบุคลากรในสังกัด

- นำความรู้ไปใช้และปรับปรุงในส่วนที่เราได้รับผิดชอบ

- สร้างแรงกระตุ้นและแรงผลักดันให้เขียนมากขึ้น

การที่มาประชุมครั้งนี้ ได้รับความรู้มาก เนื่องด้วยเราเรียน Human Resource Management ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคนโดยเฉพาะ KM เป็นความรู้ที่นำไปใช้ในการพัฒนาบุคคลแล้วใช้ได้ดียิ่งเราจะเอาไปพัฒนาชมรม และ Organization

- นำไปใช้เพื่อพัฒนาบริหารงานต่าง ๆ ภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

- ตั้งใจจะนำไปพัฒนาการบริหารงานต่าง ๆ

- ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในชมรมหรือการทำงานต่าง ๆ

- ไปเผยแพร่และนำไปจัดการ วางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของตนเองและส่วนรวม

- นำไปใช้ในกระบวนการทำงานภายในชมรม

- นำไปใช้ในการเรียนและทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ

- ใช้ในการปฏิบัติภารกิจบางอย่างของเราเอง เช่น การวางแผนการทำงาน การเรียนหรือปฏิบัติงาน

- นำไปใช้องค์กร ภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ชีวิตได้เปิดโลกกว้างในกลุ่มมากขึ้น

- จัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- การกล้าแสดงออก การแลกเปลี่ยนความคิด

- นำกลับไปเผยแพร่แนะนำ เล่าสู่กันฟังให้เพื่อน ทีมงานในชมรมฟังเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจะได้นำความรู้แปลกใหม่ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปพัฒนาการทำงานในชมรม พัฒนาการดำรงชีวิต พัฒนาการเรียน

การทำกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย สามารถถ่ายทอดงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องได้ ทำให้หน่วยงานมีการสืบสานงานและการถ่ายทอดทักษะการทำงานให้แก่กัน

- นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานกลุ่ม

- นำไปใช้ในชมรมเพื่อพัฒนาชมรมให้ดีขึ้น

- นำความรู้ที่ได้ไปขยายผลหรือบอกต่อให้บุคคลอื่นได้รับทราบ

จะกลับไปบอกกับเพื่อนว่า KM คืออะไร มีประโยชน์และมีความน่าสนใจเพียงใด

- ก็ต้องนำความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้ไปเผยแพร่ให้เพื่อน ๆ ที่ในชมรมให้ได้เข้าใจถึงคำว่า KM

- นำเอาแนวคิดจากการเข้าร่วมสัมมนาไปเป็นหลักยึดในการพัฒนาชมรม

จัดอบรมในเชิงนี้ในชมรมเพื่อเป็นการสานต่อไป

จะรวมกลุ่มเพื่อนโดยแนะนำชักจูงโดยใช้สื่อเอกสารที่ได้รับจากวันนี้ไปอธิบายให้เพื่อนฟัง

- จะนำไปใช้ในสาขาวิชาของตนเอง เพราะมีการทำงานร่วมกันเป็นส่วนใหญ่

- การเรียน คือการแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน

คิดก่อนพูด วางแผนก่อน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่เอาความเห็นส่วนตนเป็นหลัก

- จะนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ในชมรมเพื่อให้สมาชิกในชมรมใช้ KM Workshop ในการบริหารจัดการในชมรม เพื่อให้ชมรมมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นำไปพัฒนาในด้านการเรียน จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการเรียน

- นำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นในหน่วยงานได้รับรู้ และปรับใช้ในหน่วยงานเกี่ยวกับกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น และนำไปพัฒนาผู้นำให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมให้เป็นระเบียบมากขึ้น

การสร้าง blog เพื่อเป็นการบอกเล่าการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

- พัฒนาทางด้านการเรียนที่แต่ละกลุ่มมาเสนอแนวคิดในการพัฒนาด้านการเรียน

จะนำกลับไปใช้ในชมรม เช่น การทำ Blog และการเสนอแนวความคิดหรือการ Sharing ในเชิงบวก

- กระจายความรู้โดยการบอกเล่าประโยชน์และรายละเอียดเกี่ยวกับการทำ KM Workshop

ทำในองค์กร จะนำระบบ KM ไปใช้อย่างมีระบบ

- ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลหรืองานต่าง ๆ ที่เราทำไปแล้วผิดพลาด นำความรู้ที่ได้ไปแนะนำเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจ

- จัดระบบของชมรมเพราะขณะนี้ชมรมกำลังเปลี่ยนแปลงผู้นำของชมรม (วางแผนการทำงานเพื่อความเป็นระบบมากขึ้น) ระดมความคิดของคนในชมรม

- กลับนำไปพัฒนาคนในองค์กร

- พัฒนาการทำงานของตนเอง ชมรม การจัดการกับชีวิตประจำวัน เผยแพร่ไปยังผู้อื่นให้รู้จักกระบวนการ KM มากยิ่งขึ้น และถ่ายทอดให้นิสิตคนอื่นปฏิบัติตามกระบวนการของ KM แต่ทั้งนี้ ดิฉันจะนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันก่อน

นำกลับไปเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ การแบ่งเวลาเรียน กิจกรรม จัดตารางเวลาชีวิตใหม่

- ปรับใช้ในชมรมของเราเอง ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และนำไปกลับใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงานเป็นทีม

- ปรับใช้ในชมรมให้มีระเบียบแบบแผนมากขึ้น นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันให้งานและการเรียนประสบผลสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ

นำไปพัฒนาการเรียน คือ เวลาเรียนก็จะมีสติ มีสมาธิ นำกลับไปเผยแพร่สู่เพื่อนและคนรู้จัก

- นำไปวางแผนการเรียน การทำกิจกรรม ปรับตัวเพื่อให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรม

ไปพัฒนาตัวเองและเขียน Blog เพื่อเผยแพร่ เรื่องวางตัวเองและเป็นการเตือนความจำเราด้วย

- แนะนำความรู้ทางด้าน KM หากมีโอกาสและปัจจัยเกื้อหนุนก็อาจทำเป็น Workshop

เผยแพร่ให้น้อง ๆ รู้ถึง KM และนำเอาไปใช้จริง

- ใช้กับองค์กรที่ทำงานอยู่

- นำกลับไปจัดที่มหาวิทยาลัยเพื่อให้พี่ ๆ และเพื่อน ๆ ได้รับฟังโครงการที่ดีอย่างนี้ เพื่อนำกลับไปพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ทั้งในด้านการเรียน การทำกิจกรรมและการดำเนินชีวิต เช่นมีความขยันหมั่นเพียร มีความมุ่งมั่น อดทน รู้จักแบ่งเวลา

- ไปปรับปรุงด้านการจัดกิจกรรมและอื่น ๆ

- นำไปพัฒนาใช้และเผยแพร่ต่อ

- นำไปใช้ในองค์กรของตน เวลาประชุมงาน

- สร้างแรงกำลังใจให้เป็นแรงผลักในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพของงาน จะไปพัฒนาในระบบการทำงาน สมาชิกแต่ละคนมีการเสนอความคิดของตนนำมาแลกเปลี่ยนปรับให้เข้ากับปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดร่วมกันแก้ไข

เริ่มต้นที่ตนเองก่อน ในเรื่องของการเรียน และการดำเนินชีวิต และถึงถ่ายทอดต่อให้เพื่อนในเอกเดียวกันและเพิ่ม area ขึ้นเรื่อย ๆ ตามโอกาส

- นำเนื้อหาไปพัฒนาชมรมทั้งสมาชิกในชมรม และด้านวิชาการ การวางแผนที่จะทำโครงการโดยมีกระบวนการคิด การจัดการความรู้ที่ถูกต้อง และเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

- ทำการแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้ร่วมงานในสถาบัน รับฟังหรือประสบการณ์สิ่งที่ดี ๆ ของผู้ที่อยู่รอบข้าง

- ปรับใช้กับตนเองก่อนเพื่อนำไปใช้กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและสังคม

ทำ KM ในที่ทำงาน

- จัดกิจกรรมต่าง ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลอื่น

- การทำชมรม ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน จัดขบวนความคิดของคนในชมรมให้มีเป้าหมายเดียวกัน

         ความคิดเห็นจากผู้สังเกตการณ์ที่มาจากสถาบันอื่น

- การจัดการพัฒนาศักภาพของชมรม ชุมนุม เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจในการทำงานและการเรียน

- นำแนวคิด KM ไปจัดที่สถาบันเพื่อสร้างความสัมพันธ์และเกิดความคิดและแนวทางเดียวกันในการจัดการบริหารกิจการของนักศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีของนิสิตทุกคณะทุกคน

- นำไปใช้กับเพื่อน คนรอบข้างและทุกคน เพราะความรู้ที่ได้มี ประโยชน์มาก ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

- จัดกระบวนองค์ความรู้ โดยเริ่มจากตัวเองสู่เพื่อน สู่คณะและสู่องค์การนักศึกษาของสถาบัน

- การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้น การเปิดกว้างต่อความคิดของตนเองและผู้อื่น ทำให้เกิดการระดมความคิด

- ตั้งเครือข่ายนักศึกษา จัดสัมมนานักศึกษาที่เป็นผู้นำองค์กรต่าง ๆ เรื่อง KM

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#km#มหาวิทยาลัยนเรศวร#workshop#ผู้นำนิสิต#นิสิตที่พึงประสงค์

หมายเลขบันทึก: 47348, เขียน: 31 Aug 2006 @ 10:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)