ผลการจัด KM Workshop สำหรับผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร : (2) AAR- สิ่งที่ท่านได้เกินความคาดหวัง

ได้รู้ความหมายของ KM มากกว่าที่คาดไว้ตั้งแต่ตอนแรกอีกทั้งบรรยากาศก็เป็นกันเองดี ซึ่งตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นทางการ

         AAR (โครงการ KM Workshop สำหรับผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 19- วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่)

         2. สิ่งที่ท่านได้เกินความคาดหวัง

- มิตรภาพ เรื่องราวที่เรามองข้าม เช่น สภาวะจิตใจของมนุษย์

- ความรู้ความเข้าใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน

- ได้เพื่อน พี่ มิตรภาพที่ดี

- เทคนิคในการใช้ชีวิตที่ได้จากการสรุปประสบการณ์ แรงจูงใจ และปัจจัยสู่ความสำเร็จจากการระดมความคิดของทุกคน

รูปแบบการดำเนินงาน KM ที่แปลก คือ จะพูดถึงความประทับใจของการทำงานที่ผ่านมาของเราก่อน แล้วค่อยเข้าไปปฏิบัติต่อไปตามลำดับ

ได้รู้วิธีการจัดการความรู้ รักษาให้ความรู้ตกทอดไปเรื่อย ๆ และได้รับรู้ประสบการณ์ของผู้อื่นที่แตกต่างกันออกไป ได้ใช้ความคิดร่วมกันกับเพื่อน ๆ

- ได้นำเรื่อง KM Workshop ไปประยุกต์ใช้ได้

- เพื่อนใหม่ ๆ

- ได้แบ่งปันความคิดเห็นและได้มองความเห็นที่แตกต่างของเพื่อนแต่ละคนในกลุ่ม

ความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และมิตรภาพดี ๆ ในกลุ่ม

ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ มากมายนอกจากเรื่องของ KM

- ไม่ได้คาดหวัง แต่สิ่งที่ได้ก็เยอะ ได้แนวคิดดี ๆ

ได้เกินความคาดหวัง กระบวนการดึงความรู้ออกจากจิต

- ได้ความรู้ในมุมที่แตกต่างกันออกไป (ได้เพื่อนใหม่ ๆ) ได้ทำงานเป็นกลุ่มแสดงความคิดได้เต็มที่

- ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับเพื่อน ๆ และสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจสามารถเข้าใจได้แจ่มแจ้ง

- ความคิดที่เราสามารถคิดและแสดงความเห็นออกมาได้อย่างเต็มที่ การได้แลกเปลี่ยนทางความคิดที่หลากหลายของบุคคลที่ต่างอายุต่างหน้าที่กัน

ความรู้สึกดี ๆ และประสบการณ์

- ความร่วมมือจากผู้ร่วมทำโครงการ

- ได้ทราบการดำเนินชีวิตในการเรียนและการกิจกรรมในมหาวิทยาลัย

การได้สัมผัสถึงกระบวนการการทำ KM ที่เข้าถึงโดยง่าย

- ความคิดในแง่ต่าง ๆ ในการจัดระบบการเรียน แนวคิดใหม่จากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ แนวคิดหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ของเพื่อน ๆ เป็นบทเรียนให้เราในบางอย่าง เป็นคำตอบให้เราในเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่

ได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับ KM

รู้ว่า KM Workshop ใช้ยังไง KM สามารถทำได้หลายอย่าง ทั้งในการเรียน ทำกิจกรรม การใช้ชีวิตประจำของเรา

- ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ต่างชมรม ต่างคณะ ความรู้ต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ในตัวแต่ละบุคคล

ในการทำการสัมมนา การทำ storytelling และ Deep Listening ในวันนี้จากการเปิดใจของเพื่อน ๆ key success ของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไป เป็นสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อน แต่มันเป็นมุมมองอีกมุมมอง มีหลายแง่มุมที่เราไม่รู้ มา share กัน สนุกมีความสุขมาก ๆ และประทับใจกับบรรยากาศที่เป็นกันเองของเพื่อน ๆ

เป็นการบรรยายต่างจากแนวทางที่คิดไว้ ที่แรกคิดไว้ว่าน่าจะให้ฟังอย่างเดียว แต่อาจารย์ให้แสดงความคิดเห็นด้วย

การแสดงพลังความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนผู้ร่วมอบรม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในอนาคตได้จริง

- ได้เรียนรู้ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรเวลาเจอปัญหา เพื่อที่เราจะได้ปรับตัวให้เข้ากับสังคมในชีวิตประจำวัน

- คิดว่าเป็นการสัมมนาทั่วไปที่เน้นการบรรยายวิชาการแต่สิ่งที่ได้คือหลักการดึงปัญญาที่แท้จริงออกมาเป็นวิธีการอีกแบบหนึ่งที่ได้รับโดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ เช่น การสร้างบรรยากาศ การหาหนทางในเชิงบวก

ความรู้เรื่อง KM อย่างมาก เพราะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีระบบปฏิบัติงานในลักษณะนี้ที่เป็นพื้นฐานของงานทุกอย่าง

- ได้มาต่างจังหวัด

- ได้พบเพื่อนมากมาย

- รู้ถึงความหมายและแง่คิดต่าง ๆ ของ KM

- ได้รับความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อน

- ความสนุกสนานที่ต่างชมรมทำด้วยกันไปเที่ยวด้วยกัน และความรู้ต่าง ๆ ที่เราไม่เคยคิดมาก่อน

- ความรู้และประสบการณ์ที่ทุกคนถ่ายทอดออกมาผ่านการเล่า ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง เนื่องจากเรื่องเล่าแต่ละเรื่องล้วนให้แง่คิดและมุมมองที่หลากหลาย

- รายละเอียดต่าง ๆ ที่มีมากมาย

- การร่วมกันระดมความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดไปพัฒนาตนเอง

- แนวความคิด การริเริ่มการทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ

- ความเป็นกันเองระหว่างองค์กร

- บรรยากาศ สถานที่

- ทราบประสบการณ์จากชมรมอื่น ๆ เพื่อนคนอื่น ๆ

- รู้จักเพื่อนมากขึ้น

ได้ประสบการณ์ ความรู้มากมาย ได้เพื่อนที่มีความคิดหลากหลาย และบรรยากาศที่เกินความคาดหมาย

- ประสบการณ์ชีวิตดี ๆ ของเพื่อน ๆ และพี่ ๆ

- ได้สิ่งแปลกใหม่ในการดำเนินชีวิต

ได้รับรู้ประสบการณ์ของแต่ละคนทำให้ได้ประโยชน์เหมือนกับดูละครหลาย ๆ เรื่อง

แต่พอได้มาสัมมนาจริง ๆ KM เกี่ยวกับชมรมทางอ้อม ผมได้รับความรู้เกี่ยวกับ KM อย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อน สนุกดี ได้รับรู้หลักการใช้ชีวิตของหลาย ๆ คน

- ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย

- มีเพื่อนต่างคณะต่างชมรม

- มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทำให้มีความรู้ที่มากขึ้น

- เข้าใจเรื่อง KM มากกว่าที่คิดไว้

- ได้ประสบการณ์ที่หลากหลายจากการแลกเปลี่ยนความคิด

- ได้เพื่อนได้มิตรภาพใหม่ ๆ ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ KM และได้แนวคิดใหม่ ๆ ของแต่ละคนที่มาถ่ายทอดประสบการณ์

- คำจำกัดความของ KM จุดประสงค์ของ KM

- ได้เพื่อนต่างคณะมากมาย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อน ๆ ต่างชมรม

- ได้เห็นประสบการณ์การทำงานของพี่ ๆ ที่ทำงานกันอย่างเป็นทีม work

ที่พัก ห้องน้ำ อาหาร สมบูรณ์มาก ๆ ประทับใจสุด ๆ

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินชีวิตในการวางแผนให้เป็นระบบ

ได้รู้วิธีการทำ blog ใน NU Student Blog

- ประสบการณ์ของเราสามารถให้ผู้อื่นเรียนรู้ได้

ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้รับฟังประสบการณ์ของหลาย ๆ คนซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ได้รู้เกี่ยวกับการสร้าง Blog เราสามารถเข้าไปสร้าง Blog เพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง บรรยายเรื่องราวต่าง ๆ เหมือนกับการเขียน Diary

- ได้รู้เรื่องต่าง ๆ ของคนอื่นจาก Story telling

- ได้รับรู้ความคิดของคนอื่น ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้

ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น รู้อะไรที่ไม่เคยรู้มาก่อน เช่น เรื่อง KM และ blog และได้เพื่อนใหม่ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น

- การมีความสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมได้เยอะมากและได้เพื่อนคนที่มีความคิดที่สอดคล้องกัน

- ความแสดงออกในเรื่องของความคิดภายในกลุ่มและนอกกลุ่ม การได้รู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนใหม่

ได้รู้ความหมายของ KM มากกว่าที่คาดไว้ตั้งแต่ตอนแรกอีกทั้งบรรยากาศก็เป็นกันเองดี ซึ่งตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นทางการ

การทำ Blog ใน KnowledgeVolution

- ได้รับฟังประสบการณ์ ความสำเร็จ มีแนวทางสู่ความสำเร็จที่แตกต่าง พบความรู้สึกให้ความเปิดกว้างทางความคิด

- ได้รับความรู้มากมาย จากที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ทำให้ตัวเองกล้าแสดงออกมากขึ้น สิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ของแต่ละคน

- เพื่อน มิตรภาพ ความกล้าที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ

ได้ความรู้ที่ไม่ใช่เกิดจากการบรรยาย แต่เกิดได้จากประสบการณ์ที่หลากหลาย

กระบวนการจัดการ KM ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง ๆ ไม่ใช่แค่ทฤษฎี

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกันเพื่อเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นของเรา

- ความกล้าแสดงออก การเสนอความคิด การอยู่ร่วมกัน และได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น

- เพื่อนและมิตรภาพใหม่ ๆ ความรู้ในเรื่องของ KM ความรู้สึกดี ๆ จากเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง มน.ของเรา จากประสบการณ์ตรง และรักสถาบันนี้มากขึ้น

เรื่องของ KM ที่มีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งทำให้ประสบความสำเร็จได้มากกว่าที่คิด

- มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้อย่างเปิดใจและมีศักยภาพ และมีการจัดการวางแผนที่ดีขึ้น

ความรู้เรื่อง KM (การจัดการองค์ความรู้) มากและเป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ๆ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตปัจจุบันแต่ละเลยไม่ค่อยนำไปคิดหรือนำไปใช้

- ได้เรียนรู้การทำงานแบบ KM ได้รู้จักพี่ ๆ เพื่อน ๆ มากขึ้น ได้รู้ถึงสิ่งที่ทกุคนคิดที่แตกต่างกันออกไป

- ได้รับความรู้เรื่อง KM และได้รู้ว่าจะจัดการกับ KM อย่างไร ได้รับรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ

- เพื่อน ๆ และพี่ ๆ ได้รู้จักมากขึ้น และวิธีการทำ KM และประโยชน์

- การนำประสบการณ์จากเรื่องเล่ามาเป็นองค์ความรู้ได้อย่างไรไม่น่าเชื่อ การที่น่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

- ได้ออกมาแสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการร่วมประชุมนั้นดีมาก ทำให้ไม่เครียดในการร่วมประชุและซึมซับความรู้ได้ดียิ่งขึ้น

- ได้รับความรู้และประสบการณ์ในสิ่งที่แปลกใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

- เพื่อนต่างคณะ ได้รู้จักรุ่นพี่ รู้จักน้อง อิ่มท้อง นอนหลับ

- การร่วมมือกันในการแสดงความคิดเห็น เครือข่ายการทำงาน

ความใกล้ชิด ได้พบปะบุคคลที่มีความรู้ ซึ่งเราไม่คาดหวังมาก่อนว่าจะเจอ

- ความรู้ที่ได้เกินความคาดหวัง มีการให้นำพลังภายในจากกำลังใจ แรงผลักทำให้เกิดคิดที่จะแสดงออก มีกำลังใจในการทำงาน

- ประสบการณ์ที่แตกต่าง และหลากหลายของผู้เข้าร่วมโครงการ หลักในการดำเนินชีวิต เพื่อความสำเร็จอย่างมีความสุข และเป็นกระบวนการที่นึกถึงแต่ความสำเร็จ ที่สร้างกำลังใจไม่ให้ท้อก่อนที่จะปฏิบัติจริง

- ได้เกินความคาดหวัง เพราะได้ประสบการณ์ การวางแผน การใช้เหตุผล มิตรภาพ ฯลฯ

การได้รู้ว่าคนที่อายุน้อยกว่าใช่ว่าเค้าจะมีความรู้น้อยกว่าเรา

- ได้เห็นถึงพลังความพยายามและแรงผลักดันที่นำไปสู่ความสำเร็จในแง่มุมต่าง ๆ ทำให้สามารถเก็บไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

- มีผู้สนใจมากกว่าที่คาดไว้

- มิตรภาพ ความรู้เรื่องศาสนา แนวทางการดำเนินชีวิต ข้อคิดในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการเดินทาง รู้นิสัยเพื่อนในกลุ่ม รู้จักต่อมชนิดใหม่ที่อยู่ในร่างกาย

        ความคิดเห็นจากผู้สังเกตการณ์ที่มาจากสถาบันอื่น

- ได้แนวทางในการปฏิบัติและจัดการความรู้ ความคิด ประสบการณ์

- มีความรู้และมองเห็นประสบการณ์ปัญหาที่มองต่างกัน ได้วิธีการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ พอสมควร เรียนรู้การทำงานของ มน. ที่ดี และน่าที่จะนำไปเป็นตัวอย่าง

- จากที่ไม่รู้เรื่องเลยกับทำให้เราได้ความรู้มาก ทำให้มีความรู้มากขึ้น ได้เพื่อนใหม่จากต่างสถาบัน

- เห็นความมีมิตรไมตรีจาก พี่ ๆ เพื่อน ๆ ชาว มน. ดีเกินคาด

- การที่เราได้มีสมาธิจากการฟังมากขึ้น การที่ได้เห็นจุดเด่นของแต่ละคน การเห็นศักยภาพของนักศึกษาที่มาอบรมในครั้งนี้ ทำให้เราได้เกิดความคิดที่แตกต่าง การเกิดมุมมองที่แตกต่าง ทำให้เกิดวิธีคิดพิจารณาโดยความรอบครอบ

- เห็นนักศึกษามีความตั้งใจ เครือข่ายความร่วมมือ

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#km#มหาวิทยาลัยนเรศวร#workshop#ผู้นำนิสิต#นิสิตที่พึงประสงค์

หมายเลขบันทึก: 47341, เขียน: 31 Aug 2006 @ 10:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)