การสอนเทคโนโลยีให้กับเด็กนักเรียน คือวิชาด้านคอมพิวเตอร์ นั้น สิ่งหนึ่งที่จะต้องพิจารณาเป็นพิเศษ นั่นคือการคุมระบบเครื่องคอมพิวเตอร์มิให้นักเรียนเข้าสู่การใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือในทางที่ผิด ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม  โรงเรียนห้องสอนศึกษาใช้ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์สามารถตรวจสอบ เช็คได้ว่า นักเรียนกำลังทำอะไร กำลังเล่นอะไร สามารถส่งข้อความถึงตัวนักเรียนคนนั้นได้ สามารถสั่งปิดเครื่องได้  สั่ง Reboot เครื่องใหม่ได้ นี่เป็นสิ่งดี ๆ สิ่งหนึ่งที่จะให้การเรียนการสอน ของโรงเรียนเป็นโรงเรียนสีขาว นักเรียนมีคุณธรรม มีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างถูกต้องและเหมาะสม นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ได้อย่างมีความสุขตลอดไป

จาก

บุญสม เทอดชูสกุลชัย

Msn : [email protected]

Website : http://www.hongson.ac.th