ผลการจัด KM Workshop สำหรับผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร : (1) AAR- ท่านคาดหวังอะไรจากการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

คาดหวังว่าคงจะเข้าใจคำว่า KM มากขึ้น เพราะได้ยินใครต่อใครพูดถึง KM แต่เราไม่รู้เลยว่าคำว่า KM มันเป็นอย่างไร มีหน้าตาเป็นอย่างไร

         AAR (โครงการ KM Workshop สำหรับผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันเสาร์ที่ 19- วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่)

         1. ท่านคาดหวังอะไรจากการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

- การนำสาระจากการสัมมนามาใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน

- การทำงานที่ชมรมหรือคณะที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้นี้จะมีความสำเร็จและดีขึ้น

- ได้รับความรู้เกี่ยวกับ KM และสามารถนำไปใช้ประยุกต์กับการจัดการในชมรมได้

- การนำความรู้ที่ได้ทั้ง 2 วันนี้ไปจัดการปฏิบัติงานในชุมนุมของเรา

- หลักการทำงานที่จะไปปฏิบัติกับชุมนุม

คงเป็นการสัมมนาแบบที่มานั่งฟังอย่างเดียวไม่มีอะไรมาก

- ได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับ KM Workshop

- ได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

- ได้พบกับเพื่อนและพี่ ๆ ต่างคณะ

- แรงกระตุ้นในการทำกิจกรรม

- ความรู้ในการจัดการความรู้ (KM)

ความรู้ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยรู้ ตอนแรกไม่เคยรู้เลยว่า KM คืออะไร มีไว้เพื่ออะไร แต่พอสัมมนาแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น นำไปพัฒนาชมรมได้

- มิตรภาพต่าง ๆ จากวิทยากร พี่ เพื่อนและน้อง ๆ ความสนุกสนาน ความเป็นกันเอง

- ความรู้ใหม่ ๆ ไปปรับใช้กับองค์กร

- ได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้หรือ KM

ไม่ได้คาดหวังอะไร เพราะไม่รู้ว่า KM คืออะไร มาทำอะไรก็ยังไม่รู้เลย

- ความรู้เรื่อง KM การจัดทำ KM กระบวนการจัดการความรู้

- รูปแบบของการจัดทำ KM

- นำความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ไปพัฒนาองค์กรหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

- รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้อย่างดี และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

รู้ความหมายของคำว่า KM เพราะก่อนหน้านี้ยังไม่ทราบเลย คาดหวังว่าการจะได้ข้อมูลจากโครงการ KM ไปพัฒนาหรือนำไปเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานหรือโครงการต่าง ๆ ได้

- ความรู้ ความสามารถ ทักษะ

- คาดหวังให้ทุก ๆ ท่านที่เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ

- ได้รับความรู้เกี่ยวกับ KM มาขึ้น รู้จักคนมากขึ้น

- คาดว่าน่าจะนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การได้รับความรู้เรื่อง KM, AAR และสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันในการเรียน การทำงาน

- วิธีการจัดองค์ความรู้แบบที่ต่างไปจากความคิดเดิม การระดมความคิดในการจัดองค์ความรู้ต่าง ๆ ทัศนะคติในหลาย ๆ แง่มุม

ได้ความรู้เรื่อง KM มากมาย

ทราบความหมายที่แท้จริงของ KM Workshop และใช้ยังไงในการเรียน การทำกิจกรรม

- ได้ความรู้เกี่ยวกับ KM การนำ KM เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้ KM ให้เข้ากับการบริหารงานในชมรม

- ในการสัมมนาครั้งนี้ อยากนำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับ KM ไปใช้ในองค์กรหรือในชีวิตของตัวเอง หวังจะรู้จักกระบวนการ KM ในความหมายที่ทำไปและวิธีการนำไปปฏิบัติ

- ได้ความรู้ในการนำไปใช้ในการเรียนและการดำเนินในชีวิตประจำวัน

- ความรู้เกี่ยวกับ KM เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในการทำงานทุกเรื่อง ในการจัดกิจกรรม ในการพัฒนาองค์กร

- นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนและการทำกิจกรรม

- ความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้จาก KM รู้จัก KM มากขึ้น สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต

- รู้อะไรใหม่ ๆ ที่ไม่เคยรู้เพื่อจะกลับไปพัฒนาสิ่งที่บกพร่อง

- รู้ความหมายและดำเนินการของ KM

- รู้ถึงหลักการการบริหารของ KM

- ได้รับตัวอย่างของการดำเนินงาน

- ความรู้จากเข้าอบรม ได้รู้จักเพื่อนต่างชมรม ความคิดที่ส่วนใหญ่คนอื่นคิดกัน

- คาดหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำกลับไปใช้พัฒนาองค์กร

จะได้ความรู้เกี่ยวกับ KM และสามารถนำไปใช้ประโยชน์

- ได้นำความรู้ สิ่งที่ได้จากค่ายไปใช้

- เมื่อเข้าร่วมแล้วสามารถนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานได้มีประสิทธิภาพ

ความสนุก แปลกใหม่ เป็นความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อน

- ได้พบปะทำความรู้จักกับนักศึกษาแม่โจ้ (สร้างความสัมพันธ์)

- เจอเพื่อนใหม่ที่มาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน (จากชมรม องค์กรอื่น ๆ)

ได้ความรู้เรื่อง KM Workshop และเข้าใจดีขึ้นกว่าเดิม

ทราบความหมาย ประโยชน์ของ KM Workshop และนำความรู้เรื่อง KM Workshop ไปใช้ได้

- ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์

- ได้เพื่อน ๆ ต่างชมรม

- ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการดำรงชีวิตที่ดีหรือปฏิบัติตนที่ดี

- ความเข้าใจเกี่ยวกับ KM และการนำไปประยุกต์ใช้

- ได้เพื่อนใหม่ ได้รับความรู้ใหม่ ฝึกการเป็นผู้นำ

- หวังว่า ก่อนมาร่วมสัมมนาครั้งนี้ ไม่ทราบว่า KM คืออะไร คิดว่าคงจะมาเกี่ยวกับโครงการชมรมอะไรประมาณนั้น ก็เลยเตรียมตัวเตรียมใจมารับความรู้เรื่องเกี่ยวกับชมรมโดยเฉพาะ

- มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ KM ในการทำงานขององค์กร รู้จักว่า KM คืออะไรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างไร

คาดหวังว่าคงจะเข้าใจคำว่า KM มากขึ้น เพราะได้ยินใครต่อใครพูดถึง KM แต่เราไม่รู้เลยว่าคำว่า KM มันเป็นอย่างไร มีหน้าตาเป็นอย่างไร

- สามารถนำความรู้จากการสัมมนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

- สามารถนำความรู้เรื่อง KM ไปใช้ในการทำงานในชมรมได้ (ไปประยุกต์ใช้)

- ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ KM และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

- ได้รู้จักกับ KM มากขึ้นและเข้าใจกับ KM มากขึ้น

- ได้รู้จักกับเพื่อน ๆ ต่างชมรมมากขึ้น

- ได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ของการทำงานของพี่ ๆ

- สามารถนำความรู้ความเข้าใจในการสัมมนาครั้งนี้ไปใช้กับตัวเองและชมรมของตน

- มีส่วนร่วมทุกกิจกรรม

- การทำงานอย่างประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ มีอุดมคติในการทำงานที่ดีและมีความสุขในการทำงาน

- ได้รู้ความหมายของ KM นำสิ่งที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิต ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจตรงกัน สามารถพูดคุยในเรื่องนี้ได้ ปรึกษาหารือกันได้เป็นอย่างดี

- นำ KM Workshop ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

- สามารถไปแนะนำให้เพื่อนที่มหาวิทยาลัยได้รู้ต่อ ๆ กันไป

หวังว่าจะได้รับความรู้ในเรื่อง KM

- หวังว่าจะได้รู้เกี่ยวกับ KM มากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ KM และสามารถนำไปปรับใช้ในหน่วยงาน สามารถสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน

- สร้างความสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมได้มากที่สุด

- ได้นำความรู้ความคิดเห็นต่าง ๆ จาก KM ไปใช้ประโยชน์ได้หรือนำไปพัฒนาในเรื่องของการเรียน การดำเนินชีวิตและการทำกิจกรรม

- ได้รู้ความหมายของ KM มากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

- ได้รับความรู้เกี่ยวกับ KM Workshop มากขึ้น ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนใหม่ ได้รับฟังเรื่องเล่าต่าง ๆ จากเพื่อนในกลุ่มและกลุ่มอื่น ๆ

- ได้รู้อะไรเกี่ยวกับ KM มากขึ้น รู้ถึงความหมาย และระบบของการใช้

- ได้รับความรู้ความเข้าใจกับคำว่า KM และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานและตนเองได้ ในการเข้าร่วมจะต้องได้แสดงความสามารถด้วย

- ความรู้เรื่อง KM ในองค์ประกอบต่าง ๆ

- คาดหวังว่าจะได้ความรู้ไปพัฒนาองค์กร

- จะได้รับความรู้ของ KM ความหมายของ KM มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการปฏิบัติ กระบวนการของ KM การทำงานของ KM ใน มน. และในสังคมของอาจารย์เกี่ยวกับกระบวนการจัดการที่เกี่ยวข้องกับ KM ความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกระบวนการของนิสิตเกี่ยวข้องกันอย่างไร

- ความรู้และประสบการณ์แปลกใหม่ ความสนุกสนาน เพื่อนใหม่ ๆ ที่ร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

ได้เรียนรู้วิธีการทำ KM ให้บรรลุเป้าหมาย การมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม สามารถนำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับ KM ไปพัฒนาศักยภาพในองค์กร

- การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชมรมแต่ละชมรม การทำงานของแต่ละชมรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ความหมายของ KM และความสำคัญอย่างไร ทำไมมีโครงการนี้

- ได้เข้าใจคำว่า KM ว่าคืออะไร และได้รู้จักกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และทำความรู้จัก KM การจัดการองค์ความรู้

- ได้รู้จักกับเครื่องมือที่ชื่อ KM

- ความรู้และวิธีการเรียนที่ถูกต้อง และ KM คืออะไร

- เรียนรู้เกี่ยวกับ KM ว่าคืออะไร

- KM คืออะไร

- คาดว่าจะได้รู้เรื่องกระบวนการดำเนินงานของ KM

- เพื่อต้องการให้รู้จักโครงการ KM มากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตอย่างไร

- การนำความรู้เกี่ยวกับการระดมความคิดของนิสิตไปใช้ในการประยุกต์ปรับปรุงในการเรียนการสอน เช่นแนวคิดไปใช้ในการดำรงชีวิต

- ได้ดูการทำงานของสภาในการจัดงาน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ KM ได้เครือข่ายการทำงาน ได้นำความรู้มาใช้ปฏิบัติจริง

- ประสบการณ์ในการอบรมสัมมนา ความกว้างขวางของเครือข่ายคนรู้จัก

- ได้ความรู้ในเรื่อง KM ไปใช้ในระบบการจัดการที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพของงาน

- เข้าใจคำว่า KM และวิธีการปฏิบัติให้บรรลุความสำเร็จ

- แนวคิดและแนวทางปฏิบัติ KM ได้อย่างถูกต้อง ความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ในเฉพาะกลุ่มผู้ร่วมงานในองค์กรหรือกลุ่มผู้ทำงานร่วมกัน ความสามัคคีของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งแสดงถึงพลังที่ก่อเกิดขึ้นในแต่ละคน

- หวังว่าจะได้ความรู้ด้านการวางแผนการจัดการความรู้ไปเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ถ่ายทอด KM ให้แก่สมาชิก

- ต้องการได้ความรู้ที่จะสามารถจัดการองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องการที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด

- อย่างน้อยต้องได้เปิดความคิดเดิม ๆ ให้กว้างขึ้น ได้รู้จักเพื่อนใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติกันเกี่ยวกับการทำงานและกิจกรรม ทราบรูปแบบการจัดสัมมนาหรือเทคนิคการดึงความคิดให้แสดงออกให้มากที่สุด

- ได้เห็นผู้นำนิสิต มน. เข้าใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการ KM และสามารถนำกลับไปปรับใช้ได้จริงในการเรียนและการทำกิจกรรมต่อ ๆ ป

ได้รับความรู้จากทีมวิทยากร สามารถนำกลับไปใช้ได้ต่อไป มีความร่วมมือมากขึ้นระหว่างองค์กรต่าง ๆ มีความสามัคคีกันมากขึ้น

- ได้รับความรู้เรื่องของ KM Workshop ว่าคืออะไร สามารถนำมาใช้กับการทำงานของเราในด้านใดได้บ้าง และประสบการณ์การเดินทางโดยรถไฟ

        ความคิดเห็นจากผู้สังเกตการณ์ที่มาจากสถาบันอื่น

- ได้รับความรู้จากความคิดของบุคคลที่อยู่รอบด้าน มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งตัวเรา และนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้

- ได้ประสบการณ์แปลกใหม่จากการเข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้และข้อคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการมองปัญหาในมิติต่าง ๆ ของแต่ละสถาบัน ได้ผลลัพธ์ในทางทฤษฎีและเป็นแนวทางของทุกสถาบันในการนำความรู้ไปขยายผลต่อไป

- น่าจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับคนรอบข้าง

- สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ไปใช้ในการใช้ชีวิตและวางแผนการทำงานได้

- การได้รู้จักเพื่อนต่างสถาบัน การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน การได้มีส่วนร่วมกันคิดทำเพื่อจะได้เกิดความคิดที่จะนำไปปรับใช้ในมหาวิทยาลัย

- ได้ความชัดเจนด้านความรู้เรื่อง KM ได้ฝึกปฏิบัติในโครงการ ในด้านกระบวนการ KM

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#km#มหาวิทยาลัยนเรศวร#workshop#ผู้นำนิสิต#นิสิตที่พึงประสงค์

หมายเลขบันทึก: 47329, เขียน: 31 Aug 2006 @ 09:27 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)