ขอขอบคุณชาว gotoknow ทุกท่านค่ะท่ให้โอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา