วันนี้ค่อนข้างจะต้องพูดคุยกันเป็นวิชาการสักนิด

เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  ตามมาตรา 30   ได้กำหนดให้ครูสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา

ดังนั้น  ครูทุกคนจึงมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้  และจัดทำวิจัย

ก่อนจะถึงเวลาของการจัดทำวิจัยนั้น  ครูต้องศึกษา  และรู้ว่าจะจัดทำวิจัยได้อย่างไร  วิธีการอย่างไร  มีขั้นตอน อย่างไร 

ผู้เขียนได้ศึกษาสภาพของครูโดยส่วนใหญ่จากประสบการณ์ที่ได้พูดคุยพบปะเพื่อนครูมาจำนวนหนึ่ง

พบว่า  ครูส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะจัดทำวิจัย

แต่มีข้อจำกัดหลายประการ  ดังนั้นผู้เขียนจึงเขียนบทความขึ้นเพื่อให้ความกระจ่างแก่ครูและผู้สนใจได้บ้าง  เกี่ยวกับการทำวิจัย

ชื่อเรื่อง  การวิจัยแบบง่าย : จุดเริ่มของครูมืออาชีพ

ครูอ้อยเรียนการเขียนรายงานการวิจัย