ผลการจัด KM Workshop สำหรับผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร : (3) AAR- สิ่งที่ท่านได้น้อยกว่าที่คาดหวัง

มีน้อยมากแทบจะไม่มี ประสบการณ์ที่ได้มันคุ้มค่ากว่าคำบรรยาย

         AAR (โครงการ KM Workshop สำหรับผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 19- วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่)

         3. สิ่งที่ท่านได้น้อยกว่าที่คาดหวัง

- สถานที่พักผ่อนและเวลาในการสัมมนา

- เวลาในการอบรมน้อยเกินไป

- การพูดที่หลงประเด็นไปบ้าง

- อาหารแต่ละมื้อ

เวลาในการอบรมน้อยเกินไป

- เวลาที่ใช้ในการศึกษา

- เนื้อหาหรือเนื้อเรื่อง ซึ่งอาจเป็นเพราะเวลาน้อยจึงทำให้ได้เนื้อหาที่น้อย แต่ก็อาจเพียงพอสำหรับการนำความรู้ไปใช้ในการปรับ พัฒนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กร

- บรรยากาศในการประชุม และความร่วมมือจากกลุ่มเพื่อน

- อาหารเช้า

- ความรู้บางตัวที่ต้องการเจาะลึก แต่เวลามีไม่เพียงพอ ทำให้ไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการ

- เนื้อหาสาระ เพราะเวลามีน้อย การทำกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนทัศนะคติ

- ระยะเวลาในการบรรยาย ทำกิจกรรม

- การจัดกิจกรรมใช้เวลาน้อยไป

คงเป็นในส่วนของเนื้อหา ความรู้ ตอนแรกนึกว่ามีแต่วิชาการล้วน ๆ ซึ่งไม่ใช่อย่างที่คิด แต่เป็นรูปแบบที่ไม่ค่อยน่าเบื่อ ชอบมาก

- บางครั้งเป็นศัพท์เฉพาะทำให้ยากแก่การเข้าใจ

ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไป ทำให้ต้องกระชับเรื่องที่ต้องการนำเสนอ ได้ข้อมูลไม่เต็มที่

- ไม่รู้จักเพื่อนสัมมนาครบทุกคน กิจกรรมทำไม่ทั่วถึง ทำกันเฉพาะในกลุ่มของตน

- อาจจะเป็นเนื้อหาสาระ แต่ไม่น่าจะสำคัญไปกว่าการนำไปใช้จริง

- ความราบรื่นในฝ่ายประสานงาน (วุ่นวาย) ไม่รู้รายละเอียดกำหนดการที่แน่นอน

อาจจะเป็นช่วงเวลา เวลาที่เข้าอบรมน้อยมาก และน่าจะมีสีสันมากกว่านี้ เวลาน้อยเกินไปที่จะได้รับความรู้ครั้งนี้ เราคิดว่ามันสำคัญกับชีวิตประจำวันมาก

- สื่อที่นำเสนอ บางทีก็ไม่มีสีสัน และน้อยเกินไป

ความสนุกสนาน

- การได้รู้จักเพื่อนในแม่โจ้คนอื่น ๆ แต่ดีที่ว่าได้ทำความรู้จักกับน้องแม่โจ้ที่อยู่หอหญิง (หอใน) ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กัน และเกี่ยวกับสถานบัน มน. กับ แม่โจ้ ซึ่งเขาก็สนใจมาก

บรรยากาศไม่น่าสนุก (แต่ก็ไม่ถึงกับเครียด)

- ระยะเวลาในการสัมมนา และการเดินทางคิดว่าน้อยเกินไปและไกลเกินไป

- ความรู้เรื่อง KM เนื่องจากใช้ภาษาราชการและเวลาน้อย

- เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางและที่พัก

- สัมมนาครั้งนี้ เหมือนทุกฝ่ายไม่เต็มที่เท่าไร เพราะเวลาว่างมากเกินไปน่าจะเอาเวลาเย็น ๆ มาทำสัมมนา แทนการตื่นเช้ามานั่งสัมมนามากกว่า

บรรยากาศในการสัมมนาที่ค่อนข้างจะใช้เวลาน้อยเกินไปในหัวข้อการบรรยายในบางเรื่อง ทำให้ไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริง

ทุกอย่างเกินความคาดหวัง

ไม่มีกิจกรรมสันทนาการเลย

- การปฏิบัติได้จริงในคนหมู่มากและอุปกรณ์สื่อในการปฏิบัติ

เนื้อหาของ KM ยังน้อยไป

- การปฏิบัติยังไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบเท่าที่ควร

- จะได้รับความรู้มากกว่านี้ แต่วันเวลามันไม่พอก็เลยต้องรวบรัดสรุป

ยังรู้เรื่องเกี่ยวกับ KM ไม่ค่อยลึกซึ้ง

ไม่มีอะไรเลย มีแต่ได้รับมากขึ้นเกินความคาดหวัง

- ความรู้เรื่อง KM ยังได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังน้อยในความเข้าใจ ยังมองว่า KM ในวิธี Storytelling เป็นการแนะนำตัวและเป็นละลายพฤติกรรมก่อนเริ่มกิจกรรม

ได้เนื้อหาที่มีบางส่วนยังขาดหายไปจากที่คาดหวัง เช่น การทำ Blog

การทำ Blog โดยวิธีการทำอย่างละเอียด และเนื้อหาสาระต่าง ๆ

เนื้อหามันยังไม่ละเอียดแต่ก็พอที่จะนำไปศึกษาได้

- ความสะดวกในการเดินทาง

เนื้อหายังน้อย กรอบยังจำกัด ยังไม่ได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกคิดระหว่างอยู่ในการสัมมนา

- การเดินทาง ความสะดวกในการเดินทางในแม่โจ้ ความสนุกของการสัมมนา

- ความสนุกสนานในโครงการ ความสะดวกสบายในการเดินทางและที่พัก

การไม่ได้ลงมือปฏิบัติทำ KM ด้วยตนเอง

- การเน้นงานเฉพาะตัวบุคคล เพราะอยากให้เน้นงานเป็นส่วนรวมบ้าง เพราะเป็นการเชิญมาเฉพาะชมรมและสภานิสิต/องค์การนิสิต ซึ่งเป็นงานที่มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล

ไม่มี การสัมมนาครั้งนี้ได้แต่ประโยชน์และความรู้

- การนำ KM มาใช้กับองค์กรหรือชมรมขนาดใหญ่ เนื่องจากเวลาน้อยทำให้ไม่สามารถครอบคลุมได้ถึงขนาดนั้น

- การรู้จักกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

- ทำความรู้จักเพื่อนร่วมสัมมนาไม่ครบทุกคน

- ก็ใช้มามากพอสมควรจึงไม่คิดว่าน้อยกว่าที่คาดหวัง

- รู้จักเพื่อนและพี่ ๆ ได้ไม่ครบทุกคน

มีน้อยมากแทบจะไม่มี ประสบการณ์ที่ได้มันคุ้มค่ากว่าคำบรรยาย

- การใช้เวลาได้คุ้มค่ากว่านี้ในช่วงแรก การได้เวลาทำความรู้จักระหว่างผู้อบรม

- ข้อจำกัดด้านเวลา ไม่สามารถคุยได้ทุกคน

- ความสนุกสนาน และความคึกครื้นมีบ้างและยังไม่มากเท่าที่ควร เพื่อดึงดูดความสนใจให้มากขึ้น (บางทีง่วงจัด)

- ความกระชับเวลา ความสนุกสนานแบบสันทนาการ

- คิดไว้ว่าจะมีภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ซับซ้อนหรือมากกว่านี้ แต่ก็เป็นกระบวนการที่ดึงองค์ความรู้อย่างง่าย ๆ แต่ได้ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงพอสมควร

- ความสะดวกสบายในการเดินทาง

         ความคิดเห็นจากผู้สังเกตการณ์ที่มาจากสถาบันอื่น

- การทำกิจกรรมร่วมกับนิสิตที่มาอยู่รวมกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และแนวทางที่ชัดเจนและสกัดความรู้ให้มากที่สุด ควรมีระยะเวลาและหัวข้อที่หลากหลาย ควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดที่มีวงกว้างขึ้นขยายขอบเขตของผู้เข้าร่วมในหลาย ๆ สถาบัน เน้นสำคัญในเรื่องระดมสมองและสันทนาการคลายเครียด

- คิดว่าน่าจะได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนที่มา แต่ทำได้น้อย

- ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ น้อยเกินไป

- เวลาในการทำกิจกรรมคิดว่ายังไม่รู้จักเกี่ยวกับคำว่า KM ลึกซึ้งเพียงพอ อยากที่จะได้รับความลึกซึ้งกับคำว่า KM อย่างเต็มที่

- การไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#km#มหาวิทยาลัยนเรศวร#workshop#ผู้นำนิสิต#นิสิตที่พึงประสงค์

หมายเลขบันทึก: 47345, เขียน: 31 Aug 2006 @ 10:28 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)