จากกรณีที่เด็กชายอาบู อายุ ๘ ปี ถูกปฏิเสธสิทธิในการเข้าโรงเรียน ทางคณะนักวิจัยได้มีการพูดคุยถึงเหตุผลกับทางโรงเรียน ทำให้ได้รับทราบ ข้อเท็จจริงและเหตุผลในการดำเนินนโยบายรับนักเรียนของโรงเรียน โดยทางโรงเรียนจะมีข้อตกลงร่วมกันกับผู้ปกครอง ดังนี้

 

(๑)   นักเรียนต้องมีบ้านซึ่งปลูกอาศัยเป็นหลักแหล่งอยู่ในชุมชน

(๒)  นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับครอบครัว คือมีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกัน

(๓)  นักเรียนต้องอยู่ในชุมชนเป็นเวลามากกว่า ๑ ปี (เมื่อก่อน ได้กำหนดไว้ ๓ ปี)

(๔)  นักเรียนต้องเรียนให้จบอย่างน้อยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  หากผู้ปกครองไปทำงานที่อื่น ก็ต้องให้เด็กเรียนให้จบก่อน

 

เหตุที่ต้องมีการกำหนดเช่นนี้ เนื่องจากในประสบการณ์ช่วงที่ผ่านมา โรงเรียนซึ่งอยู่ในเขตชายแดนที่มีคนเชื้อสายไทยที่เป็นญาติพี่น้องกันอาศัยอยู่ใน ๒ เขตแดนรัฐ ได้ประสบปัญหาในเรื่องการออกจากโรงเรียนกลางคันของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะเด็กที่พ่อแม่ยังไม่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอนในชุมชน หรือกรณีที่พ่อแม่ซึ่งอยู่ที่อื่น ส่งลูกมาเรียนในโรงเรียนโดยให้อาศัยอยู่กับญาติ

 

ทางคณะครูให้เหตุผลว่า ปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของโรงเรียนแห่งนี้ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของทางโรงเรียน ดังนี้

 

(๑)  การที่มีนักเรียนจากนอกชุมชนจำนวนมากเกินไป ทำให้โรงเรียนรับไม่ไหว มีปัญหาจำนวนครู และอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ไม่เพียงพอ

(๒) การที่นักเรียนที่เข้ามาเรียนมีวุฒิภาวะ หรือพื้นฐานไม่เท่ากัน ซึ่งบางครั้งแตกต่างกันมาก ทำให้ยากต่อการจัดการศึกษาของทางโรงเรียน

เหตุผลเหล่านี้ ทำให้ทางโรงเรียนจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับนักเรียน ดังนั้นกรณีของเด็กชายอาบู จึงถูกปฏิเสธสิทธิในการศึกษาเนื่องจากยังไม่เข้าเงื่อนไขที่ทางโรงเรียนกำหนดว่าต้องอยู่ในชุมชนเกินกว่า ๑ ปี