คุณครูที่สอนภาษาไทยหลายท่านเคยคิดว่าการสอนบทร้อยกรอง

เป็นเรื่องที่น่าเบื่ออ่านผ่านๆก็เพียงพอแล้วแต่ดิฉันพบว่าบทร้อยกรองคือสีสัน

ในการเรียนภาษาไทย โดยขั้นแรกต้องศึกษาลักษณะของคำประพันธ์ฝึกอ่าน ฟังเสียงตัวเองแต่งเติมลีลาแล้วอ่านให้นีกเรียนฟังสังเกตความสนใจของนักเรียนฝึกซ้ำๆ

บ่อยๆจนเกิดความชำนาญคัดเลือกเด็กที่มีผลการเรียนระดับปานกลางถึงอ่อนมาฝึกเพื่อเข้า

แข่งขันต่อไปความภาคภูมิใจคือนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกค่ะ