เมื่อมาดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนห้องสอนศึกษาใหม่ๆ มีโจทย์ต้องแก้ไขว่าเราจะบริหารจัดการกับพฤติกรรมวัยรุ่นที่แปลกๆ และวิกฤต ปัญหาวัยรุ่น ที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างไร......                ทำให้คิดถึงพระบรมโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ไว้ในการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า เข้าใจ  เข้าถึง  และพัฒนา จึงนำใส่เกล้าใส่กระหม่อม มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ  โดยศึกษาให้ เข้าใจ  ถึงการพัฒนาการและจิตวิทยาของวัยรุ่น ว่าเป็นอย่างไร  มีความต้องการอะไร ทำไมถึงมีพฤติกรรมแสดงออกแปลกๆและ เข้าถึง  ให้ความเป็นกันเองใกล้ชิดเขาเสมือนเป็นพ่อ-แม่ของเขา  รับรู้ปัญหา ความต้องการของเขาและใช้วิธีที่หลากหลาย  แล้วนำปัญหาและพฤติกรรมที่แปลกๆ เหล่านั้น มาวางแผน  ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา   จัดบรรยากาศและเวทีให้กับเขาได้แสดงออกในทางที่ดี สร้างสรรค์ เช่นทางด้านกีฬา  ดนตรี ศิลปะ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเมื่อมีโอกาส จัดให้มีชุมนุมตามความสนใจ ฯลฯ ที่สำคัญคือ  ต้องให้ความรัก  ความเมตตา ให้อภัย  ชมเชยยกย่องให้กำลังใจ  กระตุ้น สนับสนุนให้เขาทำความดี  เขาก็จะไว้เนื้อเชื่อใจเรา    มีปัญหาอะไร มีความต้องการอะไร  เขาก็จะมาปรึกษาหารือ รับรองถูกใจเด็กแนวแน่ๆ  ในโอกาสต่อไปจะเล่าถึงเด็กแนวว่าเป็นอย่างไร