แบบอย่างของบุคคลที่ยึดหลักศาสนาเป็นแนวทาง

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หลักศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคม...

        โลกมนุษย์นี้มีหลากหลายทางความเชื่อ  ความเชื่อเกิดขึ้นมาภายในจิตใจของมนุษย์ทุกคน  เมื่อมนุษย์มีความสงสัยและมีความสนใจใฝ่เรียนรู้เพื่อหาคำตอบต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มากระตุกต่อมคิดในจิตวิญญาณของมนุษย์  ก่อเกิดการทดลองเป็นการกระทำซ้ำเพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้  เมื่อมีความเชื่อมั่นในแนวทางที่ทำนั้น  ก็ถ่ายทอดออกมายังหลายมิติสู่ทางดำเนินชีวิตของแต่ละคน

นั่นคือแนวทางความเชื่อลงสู่การปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอน  จึงเกิดเป็นศาสนาของชาวโลกขึ้นมา

        ศาสนาใหญ่ ๆ ในโลกมีมากแต่จะขอกล่าวถึงเฉพาะ 4 ศาสนาที่สำคัญคือ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต์  และศาสนาอิสลาม เท่านั้น

แบบอย่างของบุคคลในศาสนาพราหมณ์

        ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาเก่าแก่มากเกิดขึ้นในหมู่พราหมณ์มีฐานที่มั่นคงในประเทศอินเดียปัจจุบัน  พระพรหมเป็นผู้เป็นเจ้าสูงสุด  ทุกสิ่งล้วนเป็นพรหมลิขิตทั้งนั้น  มีอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์ไปทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชียใต้

        บรรดานักบวชหรือสาธุหรือโยคีในศาสนาพราหมณ์ยังคงมีมากในอินเดียและนำคำสอนในคัมภีร์พระเวทมาปฏิบัติไม่ขาดสาย  จากการสุ่มตัวอย่างถามนิสิตเกี่ยวกับบุคคลของศาสนาพราหมณ์นี้  ที่ต้องการสนใจเรียนรู้ประวัติของท่านคือ มหาตมะ  คานธี  นั้นเอง

 

มหาตมะ  คานธี เป็นคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา  เพราะเขาทำภารกิจสูงส่งต่อมวยมนุษยชาติ  แต่ตัวเขาเองทำตนต้อยต่ำติดดิน  เขาเป็นชายร่างเล็กถักทอผ้าใช้เอง  สมถะ  สันโดษ  มีศีลมีธรรม  หนักแน่นในสัจจะ  ทำตนอยู่เหนือผลประโยชน์อยู่เหนือความขัดแย้ง  ทั่วโลกมองเขาว่าเป็นปราชญ์ผู้ถ่อมตน

        มหาตมะ  คานธีเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวใหญ่เพื่อเรียกร้องอิสรภาพของชาวอินเดียให้รอดพ้นจากอำนาจนอกประเทศ  โดยใช้วิธีอหิงสาธรรม  และก่อเกิดการเลียนแบบการประท้วงแบบอหิงสาตามมาทั่วโลกนั้นเอง

แบบอย่างของบุคคลในศาสนาพุทธ

        ศาสนาพุทธเกิดขึ้นในแผ่นดินชมพูทวีปโบราณในปัจจุบันคือประเทศอินเดียและประเทศเนปาล  คำสอนของศาสนาพุทธสอนให้ชาวโลกเชื่อในกฎแห่งกรรม  เพราะมนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาจิตใจตนเองได้ยิ่งฝึกยิ่งบรรลุธรรมสูงสุดกลายเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดในหมู่มนุษย์ด้วยกัน  ถือว่ากรรมลิขิตแบ่งวิถีชีวิตมนุษย์ให้ไปทางดีหรือชั่วให้ไปนรกหรือสวรรค์ล้วนเกิดจากการกระทำของตนเอง   จากการสุ่มตัวอย่างถามนิสิตเกี่ยวกับบุคคลของศาสนาพุทธนี้  ที่ต้องการสนใจเรียนรู้ประวัติของเขาคือ ศาสตราจารย์เสถียรพงศ์  วรรณปก ( ราชบัณฑิต ) และอาจารย์สุลักษณ์  สิวรักษ์  นั้นเอง

        ศาสตราจารย์เสถียรพงศ์  วรรณปก ( ราชบัณฑิต ) นั้น  ใช้นามปากกา  ไต้  ตามทาง  สำหรับเขียนเรื่องประเภทขำขันทีเล่นทีจริง  , ใช้นามปากกาว่า  เปรียญเก้าประโยค  สำหรับเขียนเรื่องประเภทกลักการใช้ภาษา ,  ใช้นามปากกาว่า  เสถียรพงศ์  วรรณปก  สำหรับเขียนเรื่องทางวิชาการและสารคดี

        เขาปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี  เห็นได้จากวัยเด็กได้บวชเป็นสามเณรตั้งใจเรียนรู้จนจบ ป. 9 ซึ่งเป็นการศึกษาสูงสุดของวงการคณะสงฆ์ไทย  ทั้งยังเป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปการบรรยายและผลงานเขียนมากเขาจึงควรได้รับการเชิดชูและเป็นบุคคลที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังได้เดินตาม

        สำหรับอาจารย์สุลักษณ์  ศิวรักษ์  ใช้นามปากกาว่า  ส. ศิวรักษ์  เป็นนักคิดนักเขียนชั้นแนวหน้าของเมืองไทย  ได้รับฉายาว่า  ปัญญาชนสยาม  มีผลงานเขียนมาก มีจัดเด่นในผลงานที่ศาสนาโดยเน้นที่ศาสนาพุทธ

แบบอย่างของบุคคลในศาสนาคริสต์

        ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาแห่งความรักที่บริสุทธิ์ใจ  เป็นความรักของพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานลงมาสู่มนุษยชาติผ่านศาสนาทูตของพระองค์  พระเยซู ผู้ลงมาไถ่บาปแทนมนุษย์ทั้งโลก

จากการสุ่มตัวอย่างถามนิสิตเกี่ยวกับบุคคลของศาสนาคริสต์นี้  ที่ต้องการสนใจเรียนรู้ประวัติของเขาคือ แม่ชีเทเรซา  กับนักบุญปีเตอร์ ( เปโตร ) นั้นเอง

        แม่ชีเทเรซาเป็นผู้มีจิตใจงดงาม  ชอบช่วยเหลือผู้ยากไร้  ได้รับฉายาว่า  นักบุญที่มีชีวิต  นักบุญของเด็กข้างถนน  เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ  และสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น  ปอลที่ 2 ได้ประกาศให้เขาเป็น บุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตตา

        สำหรับนักบุญปีเตอร์  เขาเป็นสาวกของพระเยซู  มีความซื่อสัตย์กตัญญูต่ออาจารย์มาก  และได้ติดตามพระเยซูไปตลอดจนสิ้นพระชนม์ชีพ  เขาเองได้นำคำสอนของพระเยซูออกเผยแผ่ให้ชาวศาสนิกชน  ด้วยเหตุนี้ชาวคริสต์ทั้งมวลจึงแต่งตั้งให้เป็นนักบุญปีเตอร์  เป็นพระสันตะปาปาองค์แรก

แบบอย่างของบุคคลในศาสนาอิสลาม

        ศาสนาอิสลาม  เป็นศาสนาแห่งสันติภาพ  เกิดมาจากความศรัทธาในเอกภาพและอำนาจสูงสุดของเอกองค์อัลลอฮ์  มี 99 พระนาน  อย่างอัลมุสตาฟา  ก็เป็นพระนามหนึ่ง  อัล คือ The  ในภาษาอังกฤษ  มุสตาฟา  หมายถึง ผู้ดีเลิศ , ผู้ประเสริฐ  เป็นพระนามของพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาอิสลาม  มีผู้คนนิยมนำมาตั้งชื่อ  เช่น อับดุลมุสตาฟา  , อับดุล หมายถึ่ง  บ่าว  ทาส  หรือ  ข้ารับใช้

        ศาสนาอิสลามเน้นเรื่องความศรัทธาอย่างสุดจิตสุดใจในคำสั่งสอนของเอกองค์อัลลอฮ์ผ่านศาสนาทูต  ท่านนบีทุกพระองค์  การปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในหลักการของศาสนาอิสลามจึงเป็นวิถีชีวิตที่สวยงามของศาสนิกชนมุสลิม

        จากการสุ่มตัวอย่างถามนิสิตเกี่ยวกับบุคคลของศาสนาอิสลามนี้  ที่ต้องการสนใจเรียนรู้ประวัติของเขาคือ อิบนุคอลดูนนั้นเอง  เขาเป็นนักฟิกฮฺ  รัฐบุรุษ  นักสังคมวิทยา  และนักประวัติศาสตร์อันโด่งดังของโลกมุสลิมนั้นแล.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

472023

เขียน

22 Dec 2011 @ 10:51
()

แก้ไข

19 Jun 2012 @ 20:56
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก