การจัดการความรู้ในสถานศึกษา109

การมีส่วนร่วมของทุกคน เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยิ่งใหญ่

      วัฒนธรรมองค์กร(บ่อไร่วิทยาคม)

      ผมเคยเขียนเรื่องราวกระบวนการทำงานของพวกเรา "บ่อไร่วิทยาคม" เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร หลายครั้ง และค่อนข้างจะเป็นวัฒนธรรมที่หยั่งลึกลงไปในใจของทุกคน ถึงกระบวนการทำงานต่าง ๆ โดยเฉพาะคณะครูที่เรียนรู้และทำงานมาในองค์กรนี้มายาวนานรู้สึกได้ แม้ปัจจุบันเราจะพบว่ามีบุคลากรใหม่มากกว่าครึ่ง แต่กระบวนการในการทำงานก็พยายามให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบทีม
      กระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับทั้งผลสำเร็จและร่วมค้นหาจุดที่ต้องพัฒนาร่วมกัน ถือว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่คนรุ่นใหม่ขององค์กร จำเป็นต้องเรียนรู้ และร่วมสานต่อ ยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทุกคนเป็นเจ้าของ แม้ว่าสิ่งที่พวกเราต้องการไปให้ถึง คือ การเป็น"องค์กรแห่งการเรียนรู้" หรือ"โรงเรียนแห่งการเรียนรู้" จะเป็นภาระกิจที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่ง ในสภาวะการเปลี่ยนผ่านของสังคมปัจจุบัน
     "วิสัยทัศน์องค์กร" จึงเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคน ร่วมคิด ร่วมกัน กำหนดภาพอนาคตขององค์กรของพวกเราต้องการไปถึงจุดหมายปลายทางดังกล่าว ซึ่งแน่นอนมันย่อมต้อง"ท้าทาย มีพลังและมีความเป็นไปได้"

    และเมื่อวันอังคารที่ผ่านมางานแผนงานฯ คุณครูสุลัคน์  ณ รังษี ก็มาชวนพวกเราทั้งหมดมาร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์องค์กร กันใหม่ เพื่อทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหม่

    ที่จริงแล้วก่อนการพาคิด พาทำ ในวันอังคาร ท่านผู้อำนวยการวีรศักดิ์  วรรณรัตน์ ก็ชวนหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และรองผู้อำนวยการมาร่วมกันคิด ร่วมกันคุยถึงทิศทางการทำงานก่อนหน้านี้แล้ว ก่อนที่จะเป็นเวทีของคณะครูในวันอังคาร ซึ่งเป็นวันประชุมและนิเทศภายในประจำสัปดาห์

    "เราจะเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างคนดี  มีคุณธรรม  ก้าวทัน  เทคโนโลยี  ใช้ชีวิตพอเพียง"เป็นวิสัยทัศน์เดิมที่พวกเราใช้พัฒนางานกันมา

      หลังจากที่พวกเราร่วมกันวิเคราะห์ทิศทางในอนาคตข้างหน้า เราก็ได้คำหลัก ซึ่งพวกเราคิดว่าเราต้องพัฒนา และสานงานต่อ คือ "โรงเรียนแห่งการเรียนรู้, โรงเรียนมาตรฐานสากล ,เศรษฐกิจพอเพียง, คุณธรรมจริยธรรม"

     มาถึง"เศรษฐกิจพอเพียง" มีน้องคนหนึ่งเพิ่งมาอยู่กับพวกเราแค่ประมาณ 2 เดือน เสนอว่า"เศรษฐกิจพอเพียง" ต้องเป็น "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"เน้นว่าต้องเป็น"ของ"

     ผมคิดในใจว่า น้องเพิ่งมาอยู่กับพวกเรา สองเดือน แต่เค้ามีองค์ความรู้ และค่อนข้างชัดเจนในเรื่องนี้ เป็นสิ่งที่ดีมาก ซึ่งเราไม่ควรมองข้ามความคิด และการพัฒนาคนและงานในอนาคต

วิสัยทัศน์ที่พวกเราร่วมกันคิดกันได้จำนวน 12 กลุ่ม ได้แก่

1.  เราจะเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  เพื่อสร้างคนดี  มีคุณธรรม  สู่มาตรฐานสากล  ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.  เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล  เพื่อสรรสร้างคนดี  มีคุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี  ใช้ชีวิตพอเพียง
3.  เราจะเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  เพื่อสร้างคนดี  มีคุณธรรม  ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล
4. เป็นคนดี  มีคุณธรรม  นำความรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล
5. เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน  สู่มาตรฐานสากล
6. เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  สู่มาตรฐานสากล  เป็นคนดี  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
7.  มุ่งสู่สากล  สร้างคนมีคุณธรรม  ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  ใช้ชีวิตพอเพียง  มุ่งสู่สากล
9. มุ่งสู่สากล  เป็นคนมีคุณธรรม  ใช้ชีวิตพอเพียง
10.เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี ใช้ชีวิตพอเพียง
11.เราจะเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  สู่มาตรฐานสากล  บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12.เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสู่มาตรฐานสากล

    1 ใน 12 ก็มีแนวคิดของผมเองอยู่ด้วย !!

    ก่อนที่จะมาการลงความเห็นกันว่าจะเลือกประเด็นใด ครูสุลัคน์ ก็ชวนคิดต่อว่าควรเลือกในสิ่งที่คิดว่า"ใช่" ก่อน เพื่อให้เกิดความชัดเจน รอบคอบในการเลือก และไม่หลุดประเด็นสำคัญ แล้วมาเลือกกันในลำดับสุดท้าย โดยแนวคิดที่เข้ารอบในลำดับสุดท้าย(เหมือนนางงามเลย)ต้องมีคะแนนเสียงในการรับรองมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่

ปรากฏว่าในรอบสุดท้ายคัดกรองแล้วเหลือ 3 จาก 12 ได้แก่

1.    เราจะเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  สู่มาตรฐานสากล  บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2.    เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล  เพื่อสรรสร้างคนดี  มีคุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี  ใช้ชีวิตพอเพียง  
3.    เราจะเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  เพื่อสร้างคนดี  มีคุณธรรม  ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล

ซึ่งในลงมติกันในรอบสุดท้าย เราก็ได้วิสัยทัศน์ขององค์กรเราที่ว่า

"เราจะเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  เพื่อสร้างคนดี  มีคุณธรรม  ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล"

เป็นวิสัยทัศน์ที่เกิดจากกระบวนการร่วมคิด ร่วมฝัน ด้วยกัน

ถือว่าเป็น"วิสัยทัศน์"ที่สมบูรณ์แบบในบริบทของ"บ่อไร่วิทยาคม" ผ่าน"วัฒนธรรมองค์กร" ของพวกเรา คือ การมีส่วนร่วม

แม้สิ่งที่ได้จะไม่ใช่สิ่งที่ผมเสนอไปทั้งหมด แต่สิ่งที่ได้ เป็นสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่ต้องการให้มันเกิดขึ้นกับองค์กรของเรา ผมก็ยอมรับ ด้วยความยินดี

ใช้เวลา 2 ชั่วโมงกว่า จบลงในเวลาประมาณ 19.25 น. สำหรับวิสัยทัศน์  ยังเหลือพันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ก่อนลงไปถึงแผนงาน โครงการที่เราต้องดำเนินการต่อ

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาอ่านครับ

อ่านวัฒนธรรมองค์กรของพวกเราย้อนหลังได้ที่นี่

การจัดการความรู้ในสถานศึกษา:63

การจัดการความรู้ในสถานศึกษา:69

การจัดการความรู้ในสถานศึกษา:74

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความทรงจำของบินหลาดง

คำสำคัญ (Tags)#วัฒนธรรมองค์กร#วิสัยทัศน์#ตราด#บ่อไร่วิทยาคม

หมายเลขบันทึก: 472015, เขียน: 22 Dec 2011 @ 10:13 (), แก้ไข: 24 Sep 2017 @ 04:59 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

มาชมวัฒนธรรมดีๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ขอบคุณมากครับ

สำหรับครูตา ลำปาง

พี่ณัฐรดา .

ที่มาเยี่ยมมาเยือนให้กำลังใจ

และทุกท่านที่แวะมาอ่านบันทึกเล็กๆ แห่งนี้