พี่จุด ขออนุญาต คุณจารุวรรณ  บุญรัตน์ หัวหน้า ICU 2 ( อายุรกรรม ) นำรายงานเรื่อง   Drug Conference  ครั้งที่ 2 ของ ICU   ซึ่งเป็นการ ลปรร กันในกลุ่ม สหวิชาชีพ  ประกอบด้วย  อาจารย์แพทย์  พยาบาล  เภสัชกร  มาถ่ายทอดเพื่อ ลปรร กันใน บล็อก  พี่จุดขอเป็นตัวแทนของผู้อ่านขอบคุณ คุณจารุวรรณ มากๆด้วยนะคะ

 cloxacillin ผสม drip peripheral line  มักเจอบวมแดง มีรายงานหรือไม่ว่าเราควร dilute drip สัดส่วนเท่าใด

   cloxacillin 1 gm   ควรใช้สารน้ำอย่างน้อย  100  ml drip  นาน  30   นาที   ถ้ายังมีอาการ แสบ  ให้เพิ่มเวลา drip เป็น 1 ชั่วโมง

   กรณีให้  IV push  ละลายผงยาแล้วฉีด push ช้า ๆ  นาน    3 5 นาที  ทาง  central line  เท่านั้น

   มีการศึกษาผู้ที่ได้รับยานี้พบว่า  ความเจ็บปวดขึ้นกับ  ความเร็วที่ให้ > ความเข้มข้นของยา 

Dilantin  ต้อง  drip ทุกครั้งหรือไม่  สามารถฉีด push  ได้เลยหรือไม่  Dilantin ไม่จำเป็นต้อง drip ทุกครั้ง สามารถฉีด IV push  ได้ในอัตราเร็วไม่เกิน 50 mg/นาที หากฉีดเร็วจะทำให้เกิด  hypotension , bradycardia , arrhythmia 

Ca  add  ใน  dopamine ได้หรือไม่ไม่มีข้อมูลว่า  Ca  add  ใน  dopamine ได้  จึงไม่แนะนำให้ผสมกัน  แต่มีข้อมูลว่าสามารถให้  Ca  และ  dopamine ร่วมกันทาง  Y-site ได้ 

Lasix ต้อง drip แยกกับยาตัวอื่นหรือไม่ และ drip กับ  IV ได้หรือไม่Lasix ต้อง drip  แยกกับ  amikacin , Amiodarone , Chlorpromazine , Diazepam , Dobutamine , Gentamicin , Solu-cortef , Kanamycin , pethidine , Metoclopramide , NetilmicinDrip กับ NSS  หรือ D5W  ได้ 

bactrim บางครั้งเจอ 2 amp dilute เป็น 100 ml  ตกตะกอนบ้าง  ไม่ตกตะกอนบ้าง  ควรผสมอย่างไรถึจึงจะป้องกันการตกตะกอนได้เด็ดขาด

   bactrim 1 amp ควรใช้ NSS หรือ D5W ผสมอย่างน้อย 100 ml               

   ให้ผสมด้วย D5W  โอกาสเกิดการตกตะกอนจะน้อยกว่า NSS               

   หลังผสมควรใช้ให้หมดภายใน 90 นาที ป้องกันการตกตะกอนที่อาจเกิดขึ้นได้               

    หลังผสมห้ามเก็บยาในตู้เย็น เพราะเกิดการตกตะกอนได้ง่ายที่อุณหภูมิต่ำ               

   กรณีผู้ป่วยต้อง  restrict fluid ให้ผสม bactrim 1 amp ด้วย D5W  อย่างน้อย  75 ml  

กลุ่มนม เช่น  ENSURE , Nutren หรืออื่น ๆ เมื่อเปิดใช้แล้ว ต้องใช้ให้หมดภายใน 14 วัน ตามฉลากหรือไม่ มักเจอว่าใช้ไม่หมด ซีเรียส เรื่องวันหมดอายุ เมื่อเปิดกระป๋องใช้แค่ไหน

   Ensure  ระบุให้ เก็บได้ 3 สัปดาห์      

     Nutren , Isocal , Peptamen , Panenteral  ระบุให้เก็บได้  4 สัปดาห์       

   เรื่องวันหมดอายุส่วนนี้ไม่ซีเรียสมาก  ให้พิจารณาจากสภาพภายนอกของผงนม  หากไม่มีการจับตัวเป็นก้อน ไม่ชื้น หรือขึ้นรา ยังสามารถใช้ได้ แต่แนะนำให้เก็บในที่พ้นแสง เนื่องจากหากโดนแสงวิตามินบางชนิดในนมผงอาจสูญเสียไปได้      

     อ.รังสรรค์  ให้ความเห็นว่า  กลุ่มนมผง  BD  ไม่ควรเก็บในตู้เย็น  เพราะในตู้เย็นมีความชื้นสูง  โดยเฉพาะตู้เย็นที่มีการเปิดใช้บ่อย ๆ 

  การเลือกยาช่วยถ่ายอย่างไรให้เหมาะสมกับผู้ป่วย ICU ในแต่ละราย

   senokot  เหมาะกับ long term เพิ่มกากอาหารในทางเดินอาหาร   hepalac  เป็น  osmotic agent  เหมือน sorbital ถ้าผู้ป่วยไม่มีปัญหาเรื่องตับ ควรเลือกใช้ sorbital ราคา       ถูก กว่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกัน (hepalac ราคา 1 บาท/1 ซีซี  ส่วน sorbital ราคา 0.12 บาท/1 cc)

   Unison enema  คือ saline enema เมื่อสวนแล้วทำให้ลำไส้โป่ง กระตุ้น bowel movement

   Swiff เหมาะกับการทำความสะอาดลำไส้ก่อนตรวจ  ข้อเสียอาจทำให้ ฟอสเฟตสูง  

ยานอนหลับที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ICU

§       กลุ่ม  benzodiazepine  short acting เช่น alprazolam (xanax) , diazepam (valium)

§       กลุ่ม  benzodiazepine  long acting เช่น lorazepam (ativan)§       ผู้ป่วยที่นอนไม่หลับและมีปัญหา delirium  ให้  antipsychotic เช่น haldol  แต่ต้องระวังในผู้สูงอายุ  อาจพบว่า มีหัวใจเต้นเร็ว  ความดันโลหิตลดลง  ตาเหลือก คอแข็ง  แต่ไม่กดการหายใจ

§       กลุ่ม  benzodiazepine  กดการหายใจ