ในการเรียกรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง      การคลังในระบบ GFMIS  สามารถเรียกได้ 2 ช่องทาง คือ

          -  เครื่อง Terminal : ZGL_RPT013

          -  ทาง Web Report : G06C

สิ่งสำคัญ คือ หน่วยงานต้องตรวจสอบรายการบันทึกในระบบกับเอกสารหลักฐาน และกรณีมีรายงานแสดงข้อมูลพักรายการคงค้างหลายรายการหรือระยะเวลานานให้ประสานงานกับกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้น