เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ครูเพียรพร

             ให้ทดลองหรือปฎิบัติจริง    ให้ใช้อุปกรณ์จริง   มีการทดลองรายบุคคล