เมื่อชาวจังหวัดแพร่มาเยือนชาวหนองคาย

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เคลื่อนย้ายวิถีการเลี้ยงดูเด็กให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงสังคมปัจจุบัน โดยใช้รากเหง้าความดีงามของอิสานชาวบ้านอำเภอสระใคร เป็นฐานของการเปลี่ยนแปลงต่อ.....วิวัฒน์สู่สิ่งดีงาม
หากไม่นับจังหวัดในภาคอิสาน  ก็จะเป็นสองจังหวัดคู่ขนานอีกคู่หนึ่ง   ที่ทันตแพทย์พี่ใหญ่ของเรา  เป็นเพื่อนเดินเคียงข้างมาจากเมื่อตอนโครงการทันตแพทย์ผู้นำสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก   โครงการของสำนักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย  และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ปี 2552    
ผลงานทันตแพทย์รุ่นพี่เลี้ยง  ก้าวขยายการสร้างคนต่อเนื่องถึงน้อง ๆ  ทันตแพทย์  ทันตาภิบาล  ทันตบุคลากร  และนักสร้างเสริมสุขภาพ   ของทั้งจังหวัดแพร่และหนองคาย   จะเป็นอีกหนึ่งตำนานของความสัมพันธ์  เชื่อมเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพฟันดีของคนไทย
จาก  2  ปีก่อน  ชาวจังหวัดหนองคาย  1  คันรถปรับอากาศ  2  ชั้น  ลัดเลาะขึ้นเขา  ขึ้น ๆ ลง ๆ คด ๆ โค้ง ๆ   ไปเยี่ยมเยียนชาวแพร่และน่าน   ชาวสาธารณสุขจังหวัดแพร่ลงทุนมากมาย   ฝึกหัดซ้อมรำประจำถิ่นแพร่   แสดงศิลปะวัฒนธรรมเมืองแพร่อย่างอ่อนช้อยวิจิตรบรรจง   นำทีมโดยพี่จิ๋ม  ทันตแพทย์ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   ที่เชี่ยวชาญทั้งการงานประจำและงานจร   ต้อนรับแขกที่มาจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประหนึ่งแขกเมือง   กินขันโตกบนบ้านวงศ์บุรีสีชมพู   ที่แอ๊ฟทักษอรและอั้มอธิชาติแสดงนำใน “รอยไหม” นั่นแล
ทำความหนักใจให้ชาวหนองคายไม่น้อย   ในวันที่  30  พฤศจิกายน  2554   พี่ล่าหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย    ก็กลับคำไม่แสดงนำตามที่ลั่นวาจาไว้ว่า  หากชาวแพร่มาเยือนถึงหนองคาย  จะรำบูชาถวายพญานาคต้อนรับ   แต่ก็ใช้สมรรถนะการเป็นผู้นำทีม  มอบหมายหมอกุ้ง  โรงพยาบาลหนองคาย  กลายอาชีพเป็น Producer  ผลิตการแสดง  2  ชุด   ฟ้อนเอิ้นขวัญและรำแหย่ไข่มดแดง   จากนักแสดงมืออาชีพ (เตรียมซ้อมมา  2  ปี ตั้งแต่กลับจากแพร่)   โดยทันตบุคลากรชาวอำเภอเมือง  โพนพิสัยและอำเภอสระใคร 
เฮ้อ !!! เอาตัวรอดตัวได้....ความสวยงามและความตั้งใจ  คงไม่น้อยหน้าชาวแพร่แล้วละ   อ่อนช้อยน้อยกว่าล้านนา   ทว่าออกแนวสนุกสนานกระฉับกระเฉงแบบวิถีอิสาน 
คุณต้าคนงามสะท้อนความชื่นใจในน้ำใจให้บริการจากใจชาวอิสาน   ช่วงกลางวันกล่าวขวัญถึงโรงพยาบาลราชนิกูล   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ   ที่นำทีมโดยหมอแก้ม   พาเยี่ยมเยียนทั้งห้องฟันของ รพร.ท่าบ่อ  และการบูรณาการกิจกรรมในหลักสูตรการเรียนการสอน   ของโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ   โครงงานต่าง ๆ ตั้งแต่ปลูกผัก  นำมาปรุงอาหาร  สีสันน่าดู  คุณค่าน่าทาน  รูปลักษณ์การนำเสนอน่าสนใจ   ทำให้เด็กรักการกินผัก 
ส่วนการแปรงฟันสะอาดอย่างถูกวิธี   ถูกสอดแทรกอย่างเหมาะสมกับเด็ก ๆ แต่ละชั้นแต่ละขวบปีของอายุ   ตั้งแต่อนุบาลจนประถมปลาย   ซึ่งอำเภอท่าบ่อเด่นที่โรงเรียนในเครือข่ายเด็กไทยฟันดี   จับมือกันแน่นปึ๊กร่วมพัฒนาหลักสูตรด้วยกันตั้งแต่แรก   และพัฒนาต่อเนื่องมาทุกปีให้มีอะไรใหม่ ๆ น่าสนใจ   ผลผลิตชิ้นงานจากคุณครูและนักเรียนจึงมีล้นเหลือ  ผอ.ทศพร  อ.บัวลอง  เป็นแหล่งข้อมูลที่ชวนให้เจาะลึกได้ทั้งวัน   ให้ชาวแพร่ได้แลกเปลี่ยนอย่างจุใจ   ยิ่งคนที่มาแลกเปลี่ยนก็มีต้นทุนมากพอกัน  ครึ่งวันน้อยไป   คุณต้าจำต้องตกรถของคณะใหญ่......ได้ตามมาส่งกันภายหลัง
ไม่งั้น  13.30 น.  ที่ชาวอำเภอสระใครรับนัดหมายไว้และตั้งตารอ....จะเก้อเสียเปล่า   ชาวบ้านไชยา  ต.สระใคร  แม้จะรับคณะศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาแล้วกับหลายจังหวัด   แต่ชาวจังหวัดแพร่ครั้งนี้ถือว่ามาไกล  แดดบ่ายร้อนไม่เป็นอุปสรรค   ความตั้งใจของเจ้าบ้านและแขกเสมอกัน  

ต่างพกพาสิ่งดี ๆ มาแลกเปลี่ยน  ผู้ใหญ่บ้าน  ทีมแกนนำชุมชน  ทีมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  คือ จุดเด่นที่จิตสาธารณะ  จิตอาสาเข้มแข็ง 
เพราะทำโครงการเครือข่ายชุมชนลูกหลานฟันดีมาแล้ว  4  ปี  ก่อนที่จะมีเงินเดือน อสม.เสียอีก  
เพราะฉะนั้น สิ่งดี ๆ ที่เห็นการณ์ไกล   อยากทำให้ลูกหลานของเราฟันดี  สุขภาพดี  เป็นเด็กน่ารัก  เติบโตในครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนสุขภาพดี    
จึงเป็นภาพฝันที่ผู้ใหญ่เห็นพ้องต้องกัน  และตั้งใจทำความฝันนั้นให้เป็นจริง   และเชื่อมั่นในทีมของชุมชนว่า.....เราทำได้
เป็นเหตุให้คุณหมอผู้นำอำเภอสูงเม่น  จ.แพร่  สงสัยนักหนา  อะไร คือ เคล็ดลับที่ทำให้ทีมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากอำเภอสระใคร  ที่มีทั้งชาวห้องฟัน  จับมือกับชาวศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สระใคร (Primary Care Unit : PCU)   หรือถ้านอกเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล  ก็จับมือกับพี่น้องชาว รพ.สต. (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)   ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง  
ในการออกไปตั้ง “วงโสเหล่”  หลังเลิกงาน  ให้กำลังใจทีมชุมชน    ในการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากเด็กเล็กของชุมชนเอง   สร้างเสริม  ปลูกฝังสิ่งดี ๆ ในแบบไม้อ่อนดัดง่าย   ด้วยการใช้กิจกรรมเล่านิทานเป็นสื่อ  โดยให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนแนวคิดของคนเลี้ยงดูเด็ก   ให้เห็นความสำคัญของความใกล้ชิดระหว่างคนเลี้ยงและเด็ก   ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ และปลูกฝังสิ่งดี ๆ ด้วยการเล่านิทานกล่อมเกลา   เอาใจใส่ด้วยความรักที่เป็นคุณ
ทีมชุมชนบ้านไชยาเล่าตั้งแต่การออกเยี่ยมบ้าน   ให้กำลังใจหญิงหลังคลอด  แม่  ยาย  ย่าที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นประจำ   ตรวจฟัน   บันทึกผล   และให้คำแนะนำคนเลี้ยงดู    เป็นสื่อกลางรับคืนและมอบหนังสือนิทานให้แม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก   นำไปหมุนเวียนเล่าให้ลูกหลานซึมซับวันละเล็กละน้อย 
จากจุดเริ่ม  4  ปีก่อน   ที่ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องการสร้างเสริมสุขภาพฟันเด็กเล็ก    ตอนนี้ก็ร่วมมือกันบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพทุก ๆ ด้าน   เสริมพลังด้วยการจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน  27  ชุมชน   ได้มีโอกาสมาพบปะพูดจาสนทนาแลกเปลี่ยน   เพิ่มพูนความรู้  ทักษะ   แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ  การเลี้ยงดูเด็กซึ่งกันและกัน   
รู้จักกันในนามเครือข่ายชุมชนลูกหลานเด็กดี   ซึ่งจะมีกิจกรรมพบปะของกลุ่มแกนนำก่อน   แล้วค่อยจัดเป็นตลาดนัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ให้แต่ละทีมชุมชนได้มาพบกันทุก ๆ ปี
คุณหมอดิเรก ณ อำเภอสูงเม่น   พอจะเห็นข้อสรุปไหมน้อ   ไม่ใช่สำเร็จทุกหมู่บ้านแบบบ้านไชยา  
ที่ยังรอวันชื่นชมเด็กฟันดี  สุขภาพดี  พัฒนาการสมวัย   ผู้ใหญ่ใส่ใจทุก ๆ ด้าน   ก็ยังมีอีกนับสิบหมู่บ้านของอำเภอสระใคร
เพียงมีสิ่งชุบชื้นให้กำลังใจเข้มแข็งในการทำงานของทีมสร้างเสริมสุขภาพอำเภอสระใคร....มาจาก
 1.  การบริหารโครงการอย่างเหมาะสมกับบริบท  สถานการณ์ CUP (Contracting Unit for Primary Care)  อำเภอสระใคร....เหงื่อออกนอกเวลาก็ได้ตังค์
 2. การเริ่มโครงการโดยเชิญแกนนำชุมชนมาคิดภาพฝันร่วมกัน   ตกลงแนวทางการทำงานร่วมกัน  และพบปะกันทุกปี  ปรับ  พัฒนา  ลดทอน   ออกแบบกิจกรรมใหม่ ๆ   ให้เหมะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยน   ทั้งของหมู่บ้านและระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่เอง
 3. คำนึงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม   ออกปฏิบัติงานในช่วงที่สอดคล้องวิถีชีวิตชาวบ้าน   อย่างเข้าใจชาวบ้านจริง ๆ   ก็จะได้การตอบรับ   เต็มใจทำงานร่วมกัน   เพื่อเป้าหมายเด็ก ๆ ที่เรารักเหมือนกัน
 4. ผ่านเลยจุดก่อร่างสร้างทีมสร้างเสริมสุขภาพมาแล้ว   เพียงสร้างบรรยากาศเปิดเผย   ไว้วางใจในทีม  แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง   เคารพไม่เฉพาะความคิดเห็น   แต่เคารพทั้งตัวและหัวใจกันซึ่งและกัน   หากมีสมาชิกเก่าไปใหม่มา  ก็ ฝึกทักษะพื้นฐานความรู้วิชาการ   ความชำนาญเรื่องคน  สังคม  วัฒนธรรม   ด้วยการลงมือกระทำเป็นหลัก   ปรับแนวคิดภายหลังได้....สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น  สิบตาเห็นไม่เท่าลงมือ....หัวหน้าพาทำ 
 5. อดทนและผ่อนคลาย   จัดสมดุลให้ชีวีมีสุข   ที่จะทำงานอย่างกัดไม่ปล่อย   เพราะตั้งธงลงลึกถึงการปรับแนวคิดของชาวบ้าน   การเลี้ยงดูเด็กเป็นวัฒนธรรม   มิใช่เพียงแบบแผนความคิดแบบแผนใดแบบแผนหนึ่ง   หรือเหตุการณ์  ปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ เพียงผิวเผิน   การทำความเข้าใจการเลี้ยงดูเด็กในความหมายของชุมชนนั้น ๆ เอง   ทีมเจ้าหน้าที่ต้องถอดความเป็นวิชาชีพออกก่อน   แล้วสวมหัวใจความเป็นแม่หรือยายแบบวิถีชาวบ้าน   เมื่อสัดส่วนสมาชิกทีมเข้าใจชาวบ้านมากขึ้น   การทำงานจึงง่ายขึ้น
พอมองเห็นราง ๆ  อีกสักพักใหญ่ (โปรดติดตามต่อไป)   จึงจะถอดได้ว่า   ถ้าในระดับอำเภอ   จะสำเร็จหรือล้มเหลว  ด้วยเงื่อนไข   ปัจจัยอะไรบ้าง   ในการทำงานของทีมสร้างเสริมสุขภาพ (เจ้าหน้าที่)  ไปทำให้ทีมชุมชน (ชาวบ้าน)  ดำรงสุขภาวะด้วยศักยภาพชุมชนเอง  
ด้วยการปรับแบบแผนความคิด  เคลื่อนย้ายวิถีการเลี้ยงดูเด็กให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงสังคมปัจจุบัน   โดยใช้รากเหง้าความดีงามของอิสานชาวบ้านอำเภอสระใคร   เป็นฐานของการเปลี่ยนแปลงต่อ.....วิวัฒน์สู่สิ่งดีงาม
นอนส่าหล่าหลับตาแม่สิกล่อม 
เจ้าผู้นอนอ้อมล้อมในเปลแม่สิกวย
แม่ไปไฮ่   สิเอาไข่ไก่มาหา 
แม่ไปนา  สิเอาไข่กามาป้อน
นอนส่าหล่าหลับตาแม่สิกล่อม
เออเฮ้อเออ....เฮ้อเอ้อเฮ้อเออ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายคนอิสานฟันดีความเห็น (31)

เขียนเมื่อ 

คนเมืองแป้ แห่ระเบิด มารายงานตัวค่ะ :-)

ที่แอ๊ฟทักษอรและอั้มอธิชาติแสดงนำใน “รอยไหม”

..

เพิ่งทราบว่าคุณหมอธิรัมภา เป็นแฟนละคร

รวมทั้งเรื่อง "เงาพญามาร" ด้วยใช่ไหมคะ

เขียนเมื่อ 

อ่ะ...คนเมืองแป้แต้ ๆ บ่ตั๋วน่อ

เรือนไม้ชายคาลายลูกไม้อ่อนหวาน  ท่ามกลางอ้อมกอดของภูเขา...ช่างตรงกับภาพฝัน

ที่อิสานมีแต่...เถียงนาไม้กลางทุ่ง  เรียบ ง่าย โล่ง สงบ...ภาพจริงในชีวิต

 

เป็นแฟนเรื่อง "เงา" ทั้งนิยายและละครนะคะ

แต่  "เงาพญามาร"  .....ตั้งใจตั้งฉายาให้ อ.wasawat   เหมือนกับที่ "คุณหมอบางเวลา"  ได้รับมาจาก อ. ไงคะ

เขียนเมื่อ 

ชอบชื่อ กิจกรรม "วงโสเหล่" จังค่ะ เห็นภาพเลย อิอิ

เขียนเมื่อ 

นั่นแน่...เลือดอิสานพลุ่งพล่านเลยซิคะ...คุณหมอ

Ico48
 • ชื่นชมกิจกรรมค่ะ
 • ฟันดีนี่สร้างสุขภาพได้จริงๆเลยค่ะจำได้ว่า
 • เคยมีคุณยายอายุยืนถึงเกินร้อยปี
 • ฟันท่านยังอยู่เต็มปากเลยล่ะคะ่
เขียนเมื่อ 

มาชม

เห็นกิจกรรมทำดีมีสาระน่าสนใจนะครับผม

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วงงว่าในหนึ่งวันคุณหมอธิรัมภามีมากกว่า24ชั่วโมงหรืออย่างไร ทำไมถึงมีเวลาทำงานได้ตลอดวันเช่นนี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ลืมบอกคุณหมอไปว่า

ขอบคุณที่มาให้กำลังใจในบันทึกไม้ไผ่ป้องกันยุงนะคะ

เขียนเมื่อ 

เข้ามารับพลัง(มหาศาล)จากคุณหมอค่ะ

วันนี้ สมาธิไม่จดจ่อต่อเนื่องนัก 

คงต้องตามมาเก็บพลังอีกหลายรอบ

ขอบคุณมากค่ะ 


คนพัทลุงก็อยากไปเยี่ยม เมื่อวาน ประชาพิจารณ์ แผนยุทธ์ที่หาดใหญ่ คุณหมอ ฟันท่านหนึ่งของสงขลา เอ่ยถึง สระไคร ด้วย....

ด้วยจะมารายงานการประชาพิจารณ์ให้ฟังครับ

สวัสดีค่ะ

เมืองแพร่ คิดถึงหม้อฮ้อม ผ้างาม ทันทีค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

เซิ้งถือตระกร้านั่นเก็บไข่มดแดงรึเปล่านะ

เขียนเมื่อ 

พี่คะ

Ico48

ก็ปากและฟัน คือ ด่านหน้า  นำพาอาหารเข้าร่างกายเรา

จะหยาบ  ละเอียด  เหมาะสมกับร่างกาย  ก็ขึ้นกับฟันเป็นเบื้องต้น

หากเราดูแลรักษาฟันไว้ให้ทำหน้าที่ได้ดี

ร่างกายเราก็จะได้รับแต่สิ่งดี ๆ

สร้างเสริมอายุยืน  แบบสมบูรณ์  ฟันเต็มปาก  การพูดจาก็เพราะพริ้ง  สุขภาพจิตก็ดีด้วย   หัวเราะ  อ้าปากสะดวก  ... ไม่ต้องกลัวฟันหลุด

เห็นไหมคะ...การเอาใจใส่ดูแลปากและฟันให้สะอาดอยู่เสมอ  มีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลย

ขอบคุณพี่นางฟ้า..มาก ๆ นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์ umi

เขียนเมื่อ 

น้องกล้วยไข่คะ 

Ico48

ใช้เวลาทำงานน้อยกว่า  24  ชั่วโมงต่อวันแน่ ๆ ค่ะ

มีเวลานอนพอ   ทำงานบ้าน   ทำงานอดิเรก   อ่านหนังสือ   รดน้ำต้นไม้  ถักไหมพรม  เล่นกับหมา  เล่นเนต....สบายมาก

เขาเรียกกันว่า...แบ่งเวลา

1.  เรื่องสำคัญ  ไม่ด่วน...ทำก่อน  มีเวลาทำอย่างประณีต  มีคุณภาพ  ผลงานจะออกมาดี

2.  เรื่องสำคัญและด่วน   หรือ  3.  เรื่องไม่สำคัญ  แต่ด่วน  ก็พิจารณาทำเป็นลำดับถัดไป

4.  เรื่องไม่สำคัญ  ไม่ด่วน  ทำทีหลังสุด

อิอิ...แต่บางทีมันยาก  ตรงจะพิจารณาว่าเรื่องไหนสำคัญหรือสำคัญรองลงไปนี่แหละค่ะ

พอโตขึ้นเรื่อย ๆ  (ไม่ใช่แก่นะคะ)  เรื่องสำคัญ-จำเป็นต่อชีวิต  ก็เหลือไม่มากหรอกค่ะ  ที่เหลือก็รุงรังเสียเยอะ

ไม่เหมือนตอนเด็ก ๆ  หรือสาวน้อยกว่านี้   มีเรื่องต่าง ๆ นา ๆ ให้ทำสำคัญเต็มไปหมด

เอ....ดูเหมือนพี่จะแก่มากเลยนะเนี่ย

ขอบคุณน้องกล้วยไข่มากค่ะ

 

 

เขียนเมื่อ 

คุณ หญ้า @ แสนฝน คะ

เหมือนเล่นเกมนะคะ..มีเก็บพลังด้วย

ขอให้สดชื่น สมาธิต่อเนื่อง ในการทำงาน-ทำบุญ นะคะ

เขียนเมื่อ 

จะรออ่านนะคะท่านลุง

Ico48

ต้องสนุกดีมีสาระแน่นอนเลย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ  คุณ 

Ico48

ใช่ค่ะ  หม้อฮ้อมเมืองแป้...การออกแบบเสื้อ  กระโปรง  กางเกง  กระเป๋า  ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้าหม้อฮ้อม...สวยงามมาก

เขียนเมื่อ 

ถูกต้องค่ะ...แหย่ไข่มดแดง  ชีวิตจริงแหย่แล้วต้องเทใส่ในภาชนะที่มีน้ำนะคะ  แล้วเอาเศษผ้ายาว ๆ หมุุน ๆ ๆ ๆ ๆ  วน ๆ ๆ ๆ ๆ  ในน้ำ  ตัวแม่มดแดงตัวใหญ่ ๆ ก็จะติดขึ้นมากับผ้า

เหลือไว้แต่ไข่มดแดงในน้ำ  เอาไปทำอาหารได้หลายอย่าง เช่น ไข่เจียวไข่มดแดง  หมกไข่มดแดง  แกงใส่ผักหวาน 

ที่เด็ดสุด  อูย...น้ำลายสอนะเนี่ย...ยำไข่มดแดง

เป็นอาหารชั้นสูงนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ  คุณ

Ico48

คนเจียงใหม่

โตยมาหื้อกำลังใจ่คนแพร่

และคนหนองค้ายเจ้า

เขียนเมื่อ 

สมัยอยู่เชิงดอย ชอบแซวเพื่อนด้วยประโยค เมืองแป้ แห่ระเบิด น่ารักค่ะ

อยากไปหนองคาย จะไปดูบึงโขงหลง เห็นภาพวิถีประชา น่าอนุรักษ์ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเจ้า  คุณพี่

Ico48

คุณปูคะ

Ico48

เมืองแป้ แห่ระเบิด....มีที่มาไหมคะ

เชิญมาเที่ยวหนองคาย-บึงกาฬ  บึงโขงหลงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ  แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา  นก  พืชหลายชนิด  ระบบนิเวศรอบ ๆ แหล่งน้ำจืดยังสมบูรณ์นะคะ

หนองคายยังพยายามเป็นเมืองน่าอยู่  ด้วยการรักษาของดี ๆ พื้นถิ่นนะคะ  ไม่ว่าด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ธรรมชาติ 

ที่เห็นผ้าสไบ  2  ภาพรองสุดท้ายนั้น  ฝีมือคุณยายอ้วนแห่งบ้านไชยานะคะ  ลูกสาวคุณยายก็พยายามสืบทอดฝีมือจากภูมิปัญญาคุณยายต่อ  แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่เท่าครู  แต่ก็ยังน่าดีใจค่ะ

แวะมาเยี่ยมให้กำลังใจคุณหมอครับ..หนองคายหนาวใหมครับ

เขียนเมื่อ 

หนองคายหนาวนะคะ  ปีนี้ถักไหมพรมได้ 2 ชิ้นแล้ว  ใช้คุ้มแน่ ๆ ขอบคุณนะคะอาจารย์

Ico48
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณหมอ

 • ชาวสารคามก็มาเยี่ยมเหมือนกัน ส่งกำลังใจมาแล้วค่ะ
 • เห็นภาพนี้แล้ว ทำให้คุณยายอยากหัดรำจังเลย น่ารักมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณยาย

Ico48

สวย ๆ อย่างคุณยาย  ต้องรำเป็นผู้หญิงนะคะ

เขียนเมื่อ 

เพราะโลกใบนี้ สอนให้เรารู้ว่า...
ทุกๆ ที่เป็นห้องเรียนสำหรับทุกคน
การเรียนรู้ปราศจากพรมแดนทางความคิด...
การเรียนรู้ คือกระบวนการเติบโตของชีวิต

ขอบคุณบันทึกง่ายงามบันทึกนี้ นะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ 

Ico48

สุขสันต์  สดใส  ในปีใหม่ 2555  เช่นกันนะคะ

เขียนเมื่อ 

ยินดีมากค่ะที่อาจารย์แผ่นดิน แวะมาขับเน้นให้เห็นกระบวนการเติบโตของชีวิต....โดยเฉพาะด้านใน

สุขสวัสดีปีใหม่ 2555 และตลอดไปนะคะ

เขียนเมื่อ 

ตามรอยฟันดีมีความสุขค่ะ