ประมาณต้นเดือน สิงหาคม 2549 กรมควบคุมโรค ได้มีการสำรวจความต้องการและความพร้อมในการเสริมสร้างสมรรถนะงานควบคุมโรค โดย ศ.ดร.พันธ์ทิพย์ รามสูต สัมภาษณ์ท่านผู้อำนวยการสถาบันฯ     

      งานประสานงานวิจัยโดยคุณศุภิดา ทองเย็น มีส่วนร่วมในการเตรียมข้อมูล เพื่อตอบคำถาม 3-4 ประเด็นเกี่ยวกับความพร้อมด้านการวิจัยของหน่วยงาน รายละเอียด(คลิ๊ก)